Заключение эспертной комиссии


АНАРБЕКОВА ВЕНЕРА

XIX - XX КК. БАШЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ТАРЫХЫЙ ИНСАНДАРЫНЫН ИШМЕРДИГИ ФОЛЬКЛОРДУК МАТЕРИАЛДАРДА

2017-10-03

Токторбекова Нурзыйнат

Кыргыз таануу маселесинин орус тарыхнаамасында изилдениши (XIX к. 2-жарымы - ХХ к. башы)

2017-10-03

Анарбекова Венера Эркинбековна

Кыргыз элинин XIX-XX-кк. биринчи чейрегиндеги мамлекеттуулук жана азаттык идеяларынын кошок, арман, жоктоо тибиндеги ырларында чагылышына тарыхий сереп

2017-10-03

Ахметов Алибек Канапьянович

«Использование труда заключенных в исправительно-трудовых лагерях ОГПУ-НКВД-МВД СССР на территории Казахстана (30-50-е годы ХХ века):исторический аспект”,

2017-05-19

Фукалов Иван Алексеевич

«История сакрализации власти тюркских и кыргызских правителей в VI-XII вв.»

2017-05-19

Мырзабаева Нуржамал Сасалимовна

Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты (Кыргыз Республикасынын мисалында)

2017-03-31

Кулова Элнура Кемелбековна

История г. Талас

2017-03-31

Шатилов Олег Петрович

История русских селений Таласской долины (вторая половина 19 в.- начала 20 в.)

2016-11-28

Арипов Тургуналы Шерипович

Кыргызстандын Эки-Суу арасындагы көз карандысыздык үчүн күрөштөрү (18-19 кк.)

2016-11-28