Список научных трудов


Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович

КЫРГЫЗДАРДЫН ОЙРОТ-ЖУҢГАР БАСКЫНЧЫЛАРЫНА КАРШЫ КѲЗ КАРАНДЫСЫЗДЫК КҮРѲШҮ (XVII-XVIII кк.)

2019-09-13

Атантаева Динара Турсункуловна

История распространения ислама на территории Кыргызстана

2019-06-28

Эрдолатова Нургуль Нуралиевна

Султан Ибраимов - мамлекеттик жана саясий ишмер

2019-04-26

Бейсебаев Рахат Сансызбаевич

История топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики в годы независимости в контексте сотрудничества с зарубежными странами (1991-2016

2018-11-30

Бейшеналиев Алмазбек Бейшеналиевич

Борбордук Азия мамлекеттеринин жана Кыргызстандын тышкы саясатындагы АКШнын орду

0000-00-00

Айтымбет кызы Айгул

Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүүнүн абалы жана өнүгүү тенденциялары (1985-2016жж.)

0000-00-00

Тагаев М.И.

Становление и развитие физической культуры и спорта у кыргызов ( с древнейших времен до наших дней

0000-00-00

Садырова Замира Тентиевна

VI-XII кк. Тенир-Тоо аймагында жашаган элдердин оз ара алакалары

0000-00-00

Ыдырысов Рамис Жумабекович

Кыргызстандын социалдык структурасынын трансформацияланышы (ХХк. 20-30-жж.)

0000-00-00