Открытый уроки и кружки

 Студенттик илимий кружоктун иш планы

 Ачык сабактын графиги

 Ѳз ара сабакка катышуунун графиги 2018-2019

 Илимий-методикалык семинардын иш планы

 «Жандуу жаратылыштагы тиричиликтин ѳзүн-ѳзү тейлѳѳ мыйзамдары»

                                                                                       п.и.д., профессор Субанова М.С.

 Ѳз ара сабакка катышуунун графиги 2019-2020

Илимий-изилдѳѳ кружогунун темалары 2019-2020

 

Илимий-методикалык семинардын иш планы 2019-2020

Ачык сабактын графиги 2019-2020

ПРОТОКОЛ № 2

 «ВДК»ны заманбап лабораториялык ыкмалар менен изилдѳѳ

                                                                                              проф.м.а. Бейшеналиева С.Т.

 "Гаметогенез" б.и.к, доцент Ногойбаева Р.С. 

Урок-основная форма обучения по биологии ст.преп.Казакова Н.О.

 Кафедрага бекитилген предметтер боюнча студенттердин

                      өз алдынча иштеринин жыйнтыгы

 Жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын

                                          окутуучулар курамы

            Эл аралык олимпиадаларды уюштуруу боюнча семинарга катышышты

 Биология жана химия факультетинде студенттер күнүбелгиленди

 Профилдик практика

 Илимий изилдөө кружогунун отчету


Илимий изилдөө кружогунун отчету

 Биология жана химия факультетинин доценти курамдар аралык биргеликтүү ачык-лекция учуру

Top