Открытые занятия и кружки

 Лекциялардын, практикалык-лабораториялык, 

                семинардык сабактардын графиги 

 Ѳз ара сабакка катышуулардын графиги 2018-19-ж.

«Натуралист» илимий ийриминин иш планы 2018-2019-ж.

 Ѳз ара сабакка катышуулардын графиги 2019-20-ж.

 Ачык лекциялардын, лабораториялык, семинардык

                         сабактардын графиги 2019-ж.

«Натуралист» илимий ийриминин иш планы 2019-2020-ж.

 "Генетиканын закондору" ст.преп.Сапарбаева У.Ч. 

 "Таранчы сымалдар түркүмү" доцент, б.и.к. С.К. Кендирбаева

 «6-класста биологияны окутуунун каражаттар системасын

                       түзүү жана колдонуу методикасы» 

                                                               доц.м.а. У.Ч. Сапарбаева 

 «Окуу-талаа практикасынын жыйынтык конференциясы» 

 Семиариддик же субариддик типтер тобу. Тип: Тоолук жарым саванналар.

                                     к.б.н.доцент Сазыгулова Г.Ж. 

Top