Атаңдын көрү эй, биологдор катуу кетти
Posted By: Admin Дата: 2019-11-23 14:18:51 Просмотров:15066

2019-жылдын 20-ноябрында И. Арабаев атындагы КМУнун жыйындар залында Биология жана химия факультетинин профессору М.М.Ботбаева атындагы биоартүрдүүлүк кафедрасынын доц. м.а.

Сапарбаева Уулай Чымыровна педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн «6-класста биологияны окутуунун каражаттар системасын түзүү жана колдонуу

методикасы» аттуу темадагы – 13.00.02- окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (биология) шифри менен жазылган диссертациялык ишин алдын ала ийгиликтүү коргоду. Илимий жетекчиси – педагогика илимдеринин доктору, профессор Субанова Мейлкан.


Top