Новости:
“Мекен тарыхы –менин жүрөгүмдө” аттуу курамдар аралык сынагы

Иш чаранын аталышы

“Мекен тарыхы –менин жүрөгүмдө” аттуу курамдар аралык сынагы.

Аннотация:

 • Ата Мекен тарыхы боюнча курамдардын студенттеринин билимдерин арттыруу;
 • Студенттерди мекенчилдикке, толеранттуулукка жана активдүү жарандык позицияга тарбиялоо;
 • Университеттин курамдарынын жана алардын студенттеринин ортосундагы байланыштарды активдештирүү.

Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен 2016-жылдын«Тарых жана маданият жылы» деп жарыялагандыгына карата И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Тарых жана социалдык-укуктук билим берүү институтунун Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасы жалпы университеттин курамдарынын студенттери арасында өткөрүлгөн “Мекен тарыхы – менин жүрөгүмдө”аттуу Кыргызстандын тарыхыбоюнча конкурсун өткөрдү.

Конкурстун ирээти:

 1. 11.30. – командаларды каттоо.
 2. 12.00. КРнын гимни.
 3. Конкурстун расмий ачылышы – И. Арабаев атындагы КМУнун окуу башкармалыгынын башчысы О.Э. Капалбаевдин сөзү.
 4. Конкурстуналыпбаруучусу –  кафедранын  магистранты РазакуулуДастанконкурстункалыстартобумененэлдитааныштырды.

 

Конкурстагы студенттердин тапшырмаларын баалаган калыстар тобу:Төрага: Алымкулов К.А. – т.и.к., ТСУБФ нин доценти;

Мүчөлөр:

 1. Эралиев С.Н. – Ж. БаласагынатындагыКУУнундоценти;
 2. Усупова Н.С. – т.и.к., ТСУБФ нин профессору;
 3. Бакеева Б. З. – т.и.к., ТСУБФ ниндоценти;
 4. Курманалиев К.А. – ТСУБФ нин ага окутуучусу.

Конкурска 11 команда катышты. Жалпысынанбуллконкурска 60 студент тартылды. Аларгажардамбергендер, колдоо көрсөткөндөржананасаатчылармененбирге200 дөй кишиактивдүү катышышты.

Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргызстандын тарыхы боюнча китептердин көргөзмөсү уюштурулду.

 

Командалар:

№1. "Көчмөн кыргыз" Гуманитардык билим берүү факультети

№2. "Дилгир".  Мамлекеттик тил жана маданият институту (ИГЯК).

№.3. "Улуукыргызурпагы"          Педагогика факультети

№4.  "ТенирТоо"Көркөм өнөр маданият жана билим берүү факультети  ФХКИО

№5. «Кырккыз»         Экология  жана туризм факультети

№6.«Кыргыз каганаты»        Химия жана Биялогияфакультети

№7.  «АйкөлМанас»          Жаңы маалыматтыктехнологияларфакультети

№8.  «Теңир Манас»          Манастаануу институту

№9. «Жетиген»        Экономика жана менеджмент  институту

№10. «Ажо» Колледж

№11. «Санжыра»          Лингвистика факультети

 

Конкурстакомандалардынбаарына 4  тапшырмаберилди.

 1. Саламдашуу. КоманданынмүчөлөрүАта-Мекендисүйүүгө, коргоогоарналган тематика мененкоманданынаталышынчечмелешти, ар биркоманданынөзүнүнурааны, эмблемасыболду. (Баалоо 10 упайгачейинболду.Ар биркомандага 3 минута убакытберилди).

 

 1. Үкөк. (конверт) ичиндеги хрестоматиялык суроолордотарыхый инсандардынишмердүүлүгү жөнүндө маалыматтарберилет, алардын атын таап, берилген маалыматтарды толуктаган командаларга приоритет берилди. (Баалоо 10 упайга чейин. Талкууга жана жооп берүүгө 6 минута убакыт берилди).

 

 1. Музыкалык конкурс.Бул конкурста командаларга тапшырма катары кыргыз күүлөрү, патриоттук темадагы ырлар берилди. Күүнүн, ырдын атын, авторун, аткаруучусун табууда кыйынчылыктар болду, бирок көпчүлүк командалар таап упай жыйнашты. (Баалоо 10 упайга чейин. Угууга жана жооп берүүгө 5 минута убакыт берилди).

 

 1. Суроо-жооп.Капитандардын конкурсу. Тарыхыйокуяларгабайланыштуу бланк  түрүндөгү 5 суроогокоманданын капитаны 5 минута убакыттажоопберишти.  (Ар биртуражоопко 2 упай).

Конкурстун жүрүшү көрсөткөндөй, студенттердинАтаМекентарыхынакызыгуусуабданжогору. Кыргыздынтарыхына, мамлекеттикишмерлерине,  салтыкмузыкасынабайланыштуусуроолордунтатаалдыгынакарабастанстуденттердинжакшыжоопторункалыстартобунун мүчөлөрү бирооздонбелгилешти.

Конкурстанкийин Кыргызстан тарыхыжана этнология кафедрасынынмүчөлөрүөткөрүлгөниш-чара боюнчаталкууөткөрдү. Булконкурстукелечектебирнечеэтаптаөткөрүү идеялары айтылды.

 

Жыйынтыгында жеңүүчү командалар:

1-орун «Тенир-Тоо» командасынын (ФХКиО) атайын 1-даражадагы диплом жана ар бир мүчөсү 2 мин сомдук роутер менен сыйланышты.

2-орун «Кыргыз каганаты» (Химбио). 2-даражадагы атайын диплом жана ар бир мүчөсү баалуу китеп жана сапаттуу флешка менен сыйланышты.

3-орун «Кырк кыз» (ЭиТФ). 3-даражадагы атайын диплом жана ар бир мүчөсү Ч. Айтматовдун китеби менен сыйланышты.

 

Мыкты капитан – «Дилгир» командасынын капитаны – Таалайбек к. А.

Көрүүчүлөрдүн купулуна толгон оюнчу – Түгөл к. Алинадептабылды. Аларатайын диплом жанабаалуубелектермененсыйланышты.

 

Андан сырткары да жигердүү оюнчулар:

 1. Дастанбек к М.- «Дилгир» ИГЯК,
 2. ӨмүрбеккызыАйдай – «Ажо» колледж,
 3. ЖумадиловЧыңгыз – «Санжыра» Лингвистика факультети,
 4. АбдыкалыковЧыңгыз – «Жетиген» ИЭМ,
 5. ОрозбаевБегатан – «ТеңирМанас» Манастаанууфакультети,
 6. КаныбековАдилет – «Кыргыз каганаты» Химбио,
 7. Осмонаалы у. Амангелди «ТеңирТоо», ФХКиО

Атайынсыйлыктармененсыйланышты.

 

Кафедра башчысы                                                        Жоошбекова А.Р.

Top