Новости:
ЖАЛПЫ ТАРЫХ: Ачык сабактар.


 

Курманалиев К.А. "Алгачкы коомдун тарыхы" предмети боюнча ачык сабагы:

-  АКТ боюнча тапшырмалар.

 АКТ боюнча Жыйынтыктоочу сабак. 

 АКТ боюнча Ачык сабак.

Курманалиев К.А. "Тарых жана социалдык-экономикалык билимдерди окутуу методикасы" предмети боюнча ачык сабак.

  Тема: Байыркы Греция жана Рим цивилизациялары.

 Сабактын презентациясы. Байыркы Греция жана Рим цивилизациялары.

 Тема: Тарых сабагында окуу китеби менен иштөөнүн системасы. Текст.  

Сабактын презентациясы. Тарых сабагында окуу китеби менен иштөөнүн системасы. 

 

 

Алымкулов К.А. "Россиянын тарыхы" предмети боюнча ачык сабак.

 1941-1945 -жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуш.

 

ЖАЛПЫ ТАРЫХ:ВИДЕОСАБАКТАР

 

Жыргалбекова Г.К.

Кыргызстандын тарыхы. 8-класс. 

https://youtu.be/naHIoIwAg3c

 

Курманалиев К.А.

Тема:Социалдык-экономикалык билимдерди окутуу методикасы - "Тарых сабагында маалыматтык жана компьютердик технологияларды колдонуу жолдору"

https://youtu.be/7pzhOP6N_bg

 

Жыргалбекова Г.К.

XIX кылымдагы тарыхый инсандар жана алардын ишмердүүлүгү.

https://youtu.be/FLmEO8iuY5U

 

Курманалиев К.А. 

Социалдык -экономикалык билимдерди окутуу методикасы - "Тарых сабагын окутууда шарттуу-графикалык көрсөтмөлүүлүктү пайдалануу"

https://youtu.be/_npKoCBZUPQ 

Курманалиев К.А. 

Тема: "Тарых предметинде интерактивдүү карта менен иштөө жолдору"

https://youtu.be/W-51FK04ofo

Курманалиев К.А. 

Кыргызстан тарыхы: урунттуу учурлар XIX к. ортосунан азыркы мезгилге чейин/

11-класс. 

 https://youtu.be/cWADwp89GO8

Курманалиев К.А. 

Мультимедиялык сабактардын топтому.

Курманалиев Кубат Амановичтин өздүк сайты

 https://multiurok.ru/id82029905/blog

Top