Новости:
ЖАЛПЫ ТАРЫХ КАФЕДРАСЫ: Илимий-усулдук басылмалар

Окуу-усулдук китептер:

Жыргалбекова Г.К. Тарыхты окутуунун методикасы

 Алымкулов К.А. Россиянын тарыхы. 

Курбанова Н.У., Курумбаева Г.Д., Карасартова Ч.Ж. Ислам дини кечээ жана бүгүн.

Курбанова Н.У., Курумбаева Г.Д., Карасартова Ч.Ж. Христиан дини кечээ жана бүгүн. 

Курбанова Н.У. Дин теориясына кириш сөз.

Курбанова Н.У. Абдыкеримова М.  Педагогика.

Курманалиев К.А. Алгачкы жамааттык коомдун тарыхы. http://arabaev.kg/akt/index.html 

Орто кылымдын тарыхы. Окуу-усулдук колдонмо.

Өмүрова Ж.К. Мамлекет жана укуктун негиздери. Окуу-усулдук колдонмо. 
 

Монографиялар:

Жыргалбекова Г.К. Кыргызстандагы кесиптик-техникалык билим берүү.pdf

Абдырахманов Т.А. Переходные процессы и особенности демократического транзита Кыргызстана.

 Зайниев Р.А. Н.Аристовдун Кыргыздардын тарыхындагы ролу. 

Курбанова Н.У. Ислам в обществоенно-политической жизни Кыргызстана. 

Зайниев Р.А. Монография Н.Аристовдун Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхындагы ролу.

 

 

Диссертациялар жана авторефераттар:

Усупова Н.С. автореферат д.и.н.

Жыргалбекова Г.К. автореферат 

Top