Педагогика факультетинин«Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы» кафедрасынын тарыхы

 

1992-жылга чейин математика жана аны окутуунун методикасы боюнча мугалимдер «Башталгыч билим беръънън методикасы» кафедрасынын составында болушкан. Ал кафедраны доценттер П.Иманбеков жана К.Ибраимовдор жетектешкен.

1992-жылы «»Математика жана табигый илимдер» кафедрасы тъзългён. Ал кафедраны уюштуруп жана жетектеген доцент Ш.Алиев болгон. Айтылган кафедранын составында Т.Калмурзаева, М.Доотаева, Т.Кызалакова, Т.Калтаев, Ж.Конурбаева, Д.Урстамбеков, Ё.Тёлёбаев сыяктуу тажырыйбалуу мугалимдер эмгектенген.

1994-жылдан 1999-жылга чейин кафедраны Т.Калтаев жетектеген. Ошол убакта кафедрада доценттер  Ш.Алиев, М.Жакыпбеков, Т.Кызалакова, окутуучулар Г.Сейтказиев, Ж.Конурбаева, Ё.Тёлёбаев ж.б.

1999-жылдан баштап кафедранын бардык мъчёлёръ доцент

Т. Орусбаева жетектеген  «Башталгыч билим беръънън педагогикасы жана психологиясы» кафедрасында эмгектенишкен.

2002-жылы февралда «Мектептик билим беръъ педагогикасы» факультетинде  «Башталгыч билим беръънън математика жана табият тануу технологиясы» кафедрасы уюшулуп,  аны  педагогика илимдеринин кандидаты Тилекеев Кенеш Муктарович жетектеген.

Ал эми 2003-жылдын март айынан баштап кафедра «Математика жана аны окутуунун технологиясы» деп аталып аны  ага окутуучу Мурзаев Тагайбек Турсункулович жетектеген. Ошол убакта кафедрада 1 педагогика илимдеринин доктору, 2 профессор, 2 доцент, илимдердин кандидаты, 2 ага окутуучу, 3 окутуучу эмгектенишкен.

Ошол эле жылдынноябрьайынан баштап азыркы убакка чейин  кафедраны педагогика илмидеринин кандидаты, ага илимий кызматкер, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, КР эмгек сиьирген мугалими, башталгыч класстардын математика окуу китептеринин автору Ибраева Нуржамал Ибраевна  жетектеген. Ибраева Нуржамал Ибраевна  жетектеген учурдакафедранын составында  1 педагогика илимдеринин доктору, 2 педагогика илимднринин кандидаты, 2 профессордун милдетин аткаруучу, 1 доценттин милдетин аткаруучу, 5 ага окутуучулар анын ичинен 2 педагогиканын магистрлери эмгектенишкен.

Ал учурда кафедрада математика сабактарынын цикли: «Математика», «Башталгыч билим беръънън теориялык негиздери», «Башталгыч математиканы  окутуунун методикасы» боюнча типтъъ программа иштелип чыккан.

 Окуу-тарбия иштери менен бирге эле профессордук- окутуучулук состав окуу- методикалык материалдарды чыгаруунун ъстъндё иштеп  2007-жылы Н.Ибраев, Дж.Байсалов, Ж.Конурбаевалар тарабынан башталгыч математиканы окутуунун методикасы боюнча окуу- методикалык колдонмо жарык көргөн.

       Ибраева Нуржамал Ибраевна  жетектеген учурдакафедранын мүчөсү Онолбаев М.Б.  профессор Дж.У.Байсаловдун жетекчилиги астында кандидаттык диссертациясын жактаган.

Андан соң  2008-жылдан  баштап педагогика илиминин кандидаты Онолбаев Мелис Бекболович  жетектеген. Ошол убакта кафедрада 1 педагогика илимдеринин доктору, 1  профессор, 2 доцент, илимдердин кандидаты, 3ага окутуучу, 1окутуучу эмгектенишкен.

Онолбаев Мелис Бекболович  жетектеген учурда  Ибраева Нуржамал Ибраевнанын жетекчилиги астында кафедранын мүчөсү Казиева Г.К. кандидаттык диссертациясын жактаган.

 Кафедра мүчөлөрү “Сапаттуу билим” долбооруна катышып Башталгыч математиканы окутуунун методикасынын типтүү программасы, ЖОЖдун мугалимдери үчүн методикалык колдонмолор иштелип чыккан.

2011 – жылдын октябрь айынан баштап кафедраны педагогика илиминин кандидаты, доцент Казиева Гүлзат Качканакановна жетектеп келет.

Кафедранын илимий - изилдёё ишинин темасы: «Башталгыч класстардын мугалимдеринин профессионалдык даярдыктарынын сапатын жакшыртуу». Ал эми илим-изилдёё иштеринин максаты: «Болочок мугалимдерди даярдоодо алардын инсандык, педагогикалык, математикалык, методикалык деьгээлдерин кётёръъ жолдорун изилдёё».

Доцент Казиева Гүлзат Качканакановна жетектеген учурдакафедранын мүчөсү Касымалиева Г.К., Сейталиева Э.С., Узакова М.К., кафедранын аспиранты Бакитжанова Ш.  кафедранын профессору Джоомарт Усубакунович Байсаловдун жетекчилиги астында кандидаттык диссертацияларын коргошту.

 

Кыргыз республикасынын  “Көп тилдүүлүк программанын алкагында”  уюштурулуп жаткан семинарларга, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде көп тилдүү билим берүү программасын ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн көптөгөн иш-аракеттер аткарылып жатат. UNISEFтин көп тилдүүлүк долбоорунун негизинде И.Арабаев атындагы КМУнун окутуучулар курамы көп тилдүү билим берүүнүн киргизүү тажрыйбасын үйрөнүү үчүн семинарларга активдүү катышып, тил үйрөнүүгө маанилүү болгон ар кырдуу технологиялар менен таанышып келишет. Ошондой эле, бул программанын алкагында 2015-жылдын сентябрь айында  Эстониядагы Тарту институтун Narva колледжинин өкүлү  үч күндүк семинар өткөрүп Эстониядагы көп тилдүү билим берүү боюнча өздөрүнүн иш тажрыйбасы менен бөлүшүштү. 

Ушул программанын алкагында кафедранын ага окутуучусу М.К.Узакова долбоордун негизинде Эстониядагы Тарту институтуна Narva колледжине тажрыйба алмашып, стажировкадан өтүп келди.

  Көп тилдүү билим берүүнүн натыйжаларын ишке ашырууга даярдоодо жумушчу топко ЖОЖдор менен бирге пилоттук мектептер дагы тандалып алынган.  Учурда Кыргыз Республикасы боюнча  66 мектеп долбоорго киргизилген.

М.К.Узакова стажировкадан алган билимдерин Кыргыз республикасынын долбоорго кирген мектептерине семинарларды өткөрдү

         2016-жылы “Медицина жана биология билимдери” кафедрасынын “Атайын педагогика жана психокоррекция” кафедрасы менен кошулганына байланыштуу бириккен кафедра “Атайын педагогика жана психокоррекция” деп аталып, ал кафедрадагы табигый жана биология дисциплиналары (проф. Калтаев Т.К.) “Математика жана  окутуунун технологиясы” кафедрасына өткөнүнө байланыштуу кафедра “Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы” (кафедра «Естественно-математических знаний и технологии их обучения в начальной школе»)  деп аталып калган, ал эми   кафедранын башчысы  кызматын п.и.к., доцент Г.К.Казиева улантты.

         Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы кафедрасы мектептер менен келишим түзүп тыгыз байланышта иш алып барат. Келишим түзүлгөн мектептерге атайын окуу планы боюнча педагогикалык практикаларга студенттер жөнөтүлөт.

Кафедра “Башталгыч билим берүү”, “Математиканы окутуунун теориясы жана технологиясы” магистердик программалары  боюнча магистранттарды даярдайт.

Мисалга алсак,  2017-2018 окуу жылында бул магистердик программалар “Башталгыч билим берүү” боюнча сырттан окуган 9, күндүзгү окуудан 14 магистрант; “Математиканы окутуунун теориясы жана технологиясы” магистердик программасы боюнча бардыгы 8 магистрант аяктады, баардыгы “4”, “5” деген бааларга татыктуу болушту.

  Бул, магистранттардын арасында И.Арабаев атындагы КМУда эмгектенген окутуучулар дагы бар, мисалы Бекболотова Сагынбүбү Дюшенбековна, Темирканова Жайна булар артыкчылык диплому менен аяктап, өзүлөрүнүн эмгектерин Мамлекеттик аттестациялык комиссиясына татыктуу көргөзө алышты.

         Ошондой эле, кафедра мүчөлөрү Кыргызстандын ЖОЖдору жана жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен алакада иш алып барышат, мисалы:

-         Жылдын башында кафедранын мүчөлөрү Коңурбаева Ж.С., Мурзаев Т.Т., Казиева Г.К., Узакова М.К.   Дарамет – илимий окуу борбору уюштурган “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” деген семинарга катышып сертификатка ээ болушту.

-         Факультеттин деканы, кафедранын мүчөсү профессор Дж.У.Байсаловдун жетекчилиги астында Илимий методикалык журнал “Башталгыч мектеп” жарык көрдү, журналдын редакторлору Казиева Г.К. жана Конурбаева Ж.С.

-         2017-жылдын  25 - 26 апрелинде  Россия федерациясынын Билим берүү жана Илим министрлигинин колдоосу менен уюштурулган Ярославлда өткөн «Евразийский образовательный диалог» - деген аталыштагы Эл аралык форумга кафедранын профессору Дж.У.Байсалов «Опыт подготовки учителя начальной школы и  реализации образовательного стандарта в условиях Кыргызской Республики  (на примере дисциплины «Методика преподавания начальной математики»)»- деген  өзүнүн доклады менен катышып, И.Арабаев атындагы КМУнун ректорунун атынан К.Д.Ушинский атындагы Ярославл мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору, профессор М.В.Груздев менен эки тараптуу келишим түзүп келди;

-         2017-жылдын 2-5 октябрында Астана шаарында Л.Н. Гумилёва атындагы Евразиялык улуттук университетинде өткөн Түрк дүйнөсүнүн математика Коомунун ѴI Конгрессине 20 алыскы мамлекеттердин окумуштуулары менен бирге (415 катышуучу) (ѴI Конгресс Математического общества тюркского мира (ТWMS 2017)) кафедранын профессору Дж.У.Байсалов «Актуализация математических знаний студентов первого курса» - деген аталыштагы доклады менен катышты;

-         2018-жылдын 27-28 февралында кафедранын профессору Дж.У.Байсалов Москва шаарында Россия табигый билимдер Академиясынын президиумунун чечими менен Россия табигый билимдер Академиясынын (Российская Академия Естествознания РАЕ) “Педагогические науки” секциясы боюнча член-корреспондент болуп  шайланып, Джоомарт Усубакуновичке РАЕнин ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ окумуштуулук наамы, агартуу тармагына, илим - билимге жана окумуштууларды даярдоодо кошкон салымы үчүн  “ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ” ардактуу наамы ыйгарылып, “ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ” ордени менен сыйланды.      Ошондой эле, РАЕ уюштурган китептер көргөзмөсүнө “Методические приемы решения олимпиадных задач по математике” окуу методикалык колдонмосун коюп, ал колдонмо окуучуларды олимпиадага даярдоодо салымы зор деп табылып “Золотой фонд отечественной науки” диплому менен сыйланды;

-         Проф. Байсалов Дж.У. 2018-жылдын 16 –февралында Канадада болуп өткөн эл аралык конференцияга сырттан катышып, өзгөчө илимий макаласы үчүн  Канада университетинин сертификаты менен сыйланган;

-         Кафедранын доценти Казиева Г.К. Билим берүү академиясы уюштурган XXVI Республикалык  педагогикалык окууга “Кенже окуучулардын окуп-үйрөнүү жана таанып-билүү ишмердүүлүктөрүн калыптандыруу” деген макаласы менен катышып, Билим берүү академиясынын 1-даражадагы диплому менен сыйланды.  Ал педагогикалык окуунун жүрүшүндө “Мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү” секциясынын катчысы болуп иш алып барды.

-         Доц.  Казиева Г.К. CICED  SAM долбоорунун негизинде Кыргыз республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Улуттук тестирлөө борбору”  менен бирге Минск шаарында Беларусия республикасында 28-ноябрь - 1-декабрь айларында болуп өткөн “Технологии проведения межстранового исследования с использованием российских разработок в области оценки качества образования” деген тегерек столго Таджикистан, Беларусия, Россия, Армения өкүлдөрү менен бирге катышып, SAM долбоорунун негизинде Кыргыз республикасына адаптация болуп киргизилген башталгыч класстардын математика предметине түзүлгөн тесттерге эксперт болду;

Чолпон Ата шаарында   17 – 19 - июндарда («Аврора» санаториясы) «МАDЕА-8» академик А.М.Самойленконун 80-жылдык юбилейине арналган эл аралык илимий  конференцияга (Россия, Украина, Казахстан, Таджикистан,  Сербия, Израиль, Кыргызстан, Кытай, Турция, Азербайджан  ж.б.) кафедранын мүчөлөрү: п.и.д., проф.Байсалов Дж.У., п.и.к., доцент Касымалиева Г.О.,  п.и.к., доцент Казиева Г.К., п.и.к.,  доцент Узакова М.К. катышты.

Конференцияны Кыргыз-Түрк Манас университети, Мерзин Университети (Турция), Математика институту НАН (Украина),  Тарас Шевченко атындагы Улуттук Университеттери (Украина)  биргеликте уюштурду,  конференцияга 12 мамлекеттен келген окумуштуу математиктер, методисттер катышып, пленардык конференция эл аралык тилде өткөрүлдү.

         2018 – жылдын октябрь айында  Испания мамлекетинин Барселона шаарында өткөнLIBER BARCELONA 2018” китеп көргөзмөсүнө кафедранын профессору Дж.У.Байсалов өзүнүн китептери “Опыт работы школы олимпийского резерва по математике” “Методические приёмы решения олимпиадных задач по математике” менен катышып, бул китептер эл аралык  «CATALOGUE of the scientific, educational and methodical                      literature presented by authors at the I – XXXVII ALL – RUSSIAN                 Book Exhibitions held by Academy of Natural History» LIBER         BARCELONA 2018 XLII (Moscow Publishing House  «Academy of            Natural History» 2018 стр. 10) китептер көргөзмөсүнүн катологуна киргизилди. 

           Ошондой эле, кафедра мүчөсү профессор Дж.У.Байсалов Д.13.16.526.  диссертациялык кеңешинин (математика, физика, информатика) көп жылдан бери төрагасы, төраганын орун басары, Жогорку аттестациялык комиссиянын эксперти, эксперттик кеңештин төрагасы, учурда диссертациялык кеңештин төрагасынын орун басары болуп эмгектенүүдө.

         Мындан тышкары профессор Дж.У.Байсалов К.Д.Ушинский атындагы Ярославл мамлекеттик педагогикалык университетинин, Казахстан республикасынын бир катар университеттеринин магистрант жана аспиранттарынын жетекчиси, кафедранын доценти Казиева Г.К. Ж.Баласагын атындагы КМУнун  физика-математикалык билим берүү багытынын “Информатика” профилинин Мамлекеттик аттестациялык комиссиясына бир нече ирет төрагасы болуп, кафедра мүчөлөрү ЖОЖдор аралык кызматта болушту.

         Кыргыз республикасынын  “Көп тилдүүлүк программанын алкагында”  уюштурулуп жаткан семинарларга, структура аралык ачык сабактарга кафедранын мүчөлөрү Калтаев Т.К., Конурбаева Ж.С., Мурзаев Т.Т., Казиева Г.К., Узакова М.К. активдүү катышып жатышат.

Кафедранын бардык мъчёлёръ  айтылган теманын ар бир бёлъгъ боюнча эмгектенишет жана факультеттинжана университеттин коомдук иштеринде активдъъ катышышат.

Окуу-тарбия иштери менен бирге эле профессордук- окутуучулук состав окуу- методикалык материалдарды чыгаруунун ъстъндё иштеп жатышат.

 

 

 

 

 

Состав кафедры      «Естественно-математических знаний и технологии их обучения в начальной школе» факультетПедагогики

 

1.    Казиева Гүлзат  Качканаковна                     Заф. кафедрой    

                                                                           к.п.н.и.о.проф.

2.  Байсалов Джоомарт  Усубакунович           д.п.н, проф

3.    Онолбаев Мелис Бекболович                      к.п.н.и.о.проф.

4.    Конурбаева Жумагул  Салиевна                 поч. проф..

5.    Мурзаев  Тагайбек  Турсункулович           старший преп.

6.    Касымалиева Гульмира Омурбековна       к.п.н.и.о.доц.

7.    Сейталиева Эльмира Сагынбековна           к.п.н.и.о.доц

8.    Узакова Магира Кажыралиевна                 к.п.н.и.о.доц.

9.    Жаныбекова Алтынай Жаныбековна   старший  лаборант

 

 

Педагогика факультетиндеги«Табигый-математикалык билимдер жана аларды башталгыч мектепте окутуунун технологиясы» кафедрасынын курамы

 

1.     Казиева  Гүлзат  Качканаковна                       кафедра башчысы,

                                                                                    п.и.к., проф.м.а.

2.     Байсалов  Джоомарт  Усубакунович              п.и.д., профессор

3.     Оңолбаев   Мелис  Бекболович                       п.и.к., проф.м.а.

4.     Конурбаева   Жумагүл  Салиевна                   ард. проф.

5.     Мурзаев  Тагайбек  Турсункулович              ага окутуучу

6.     Касымалиева  Гульмира   Омурбековна                  п.и.к., доц.м.а.

7.     Сейталиева  Эльмира  Сагынбековна                      п.и.к., доц.м.а.

8.     Узакова Магира Кадыралиевна                    п.и.к., доц.м.а.

9.     Жаныбекова Алтынай Жаныбековна           лаборант

 

Байсалов Джоомарт Усубакунович,

         декан факультета  педагогики КГУ им. И.Арабаева, доктор педагогических наук, профессор,академик Российской академии педагогических и социальных наук, академик Общественной  академии им. Ч. Айтматова, академик Международной академии информатизации, почетный профессор Казахского национального педагогического университета им.Абая.Родился в 1949 году 12 января в  г.Пржевальск Иссык-Кульской области. 

 

Трудовую деятельность начал в 1970 году после окончания Пржевальского государственного института учителем математики. С 1971 - 1972гг. служил в рядах Советской Армии. С 1972 – 1974гг. работал методистом Республиканского института усовершенствование учителей.

            С 1974  - 1992гг. работал в научно-исследовательском институте педагогики Кыргызской ССР (от МНС до зав.отделом).

            С 1982 - 1985 гг. обучался в очной аспирантуре Академии педагогических наук СССР (г. Москва).

С 1990 - 1995гг. работал доцентом в Кыргызском государственном национальном университете.

С 1995 – 1998гг. заведовал кафедрой методики преподавания математики, физики и информатики Кыргызского государственного педагогического университета им. И.Арабаева.

С 1998 - 2002гг. заведовал кафедрой высшей математики и образовательных технологий Кыргызского национального университета им. Ж.Баласагына.

С 2002г. по 2016г. - директор института педагогики Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева.

С 2016г. – декан факультета  педагогики Кыргызского государственного университета им. И.Арабаева.

В 1986 г.  защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в г. Москве (АПН СССР).

С ноября 1997г. по ноябрь обучался в годичной докторантуре Алма-Атинского университета им. Абая (Казахстан).

В 1998г. досрочно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения математики в г. Алмате (АГУ им.Абая).

С 1998г. член немецкого общества дидактов-математиков.

В январе 2000г.  избран академиком Российской академии педагогических и социальных наук   (г. Москва).

В мае 2001г. решением Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики присвоено ученое звание профессор.

В 2004 году избран академиком Международной академии  им.Ч. Айтматова.

      С 2014г. почетный профессор Казахского национального педагогического университета им.Абая.

Опубликовал более 170 научных работ по педагогике и методике преподавания математики, из них: две монографии, более тринадцати учебно-методических пособий, двадцать из них опубликованы в г.Москве, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Алмате, Ташкенте, Шымкенте и др.

Подготовил 16 кандидатов наук, одного PJ доктора и более 70 магистрантов. Среди них соискатели из дальнего и ближнего зарубежья (Россия, Китай, Иран, Турция, Казахстан, Таджикистан) В настоящее время является научным консультантом четырех докторантов и руководителем 7 аспирантов.

С 1998 – 2000гг. являлся членом экспертной комиссии Национальной аттестационной комиссии КР.

С 2001 - 2007гг.  - член спец.Совета по защите диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) педагогических наук.

С 2002г. являлся экспертом Государственного агентства на науке и интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской Республики.

С 2006 – 2010гг. являлся председателем экспертного совета Национальной аттестационной комиссии Кыргызской Республики по психолого-педагогическим наукам.

С 2010 – 2013гг. являлся членом Президиума Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики.

С 2014г. - председатель диссертационного совета Д.13.13.007 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук  по теории и методике обучения и воспитания (математика, физика, русский язык, кыргызский язык и литература).

 Награды: отличник образованияКР, медаль И.Арабаева., Почетная грамота МОиН КР, Почетная грамота Кыргызской Республики и т.д.

Побывал с рабочим визитом в странах Германия, Турция, Китай, Иордания, Саудовская Аравия

                                  Основные работы:

1. Индивидуализация и дифференциация обучения в вечерней школе (в соавторстве). Москва, 1984.
2. Мектептин математика курсунун окуучуларды кесипке багыттоочу мумкунчулуктеру. Фрунзе, 1989.
3. Алгебраические уравнения и системы уравнения (в соавторстве). Бишкек, 1996.
4. Модульное обучение в профессионально-педагогической подготовке студентов. Бишкек, 1997.
5. Мектеп математикасынын илимий негиздери курсун окутууга карата методикалык сунуштар I чодулдук негизде) (в соавторстве). Бишкек, 2000.

 

 

КАЗИЕВА

                                                  ГУЛЬЗАТ

                                                  КАЧКАНАКОВНА

 

                                                  Кыргызская Республика, п/и 720000

                                                  г. Бишкек, 12 мкрн, д.19. кв.51

                                                  моб.т.:+996 (555) 720062,

                                                  e-mail: kazieva.gulzat@mail.ru

 

 

Информация о себе

Дата рождения: 09.10.1976 г.

Национальность: кыргызска 

Пол: женский

Семейное положение: замужем

 

Образование

 

1993-1998 гг.

 

2003-2006 гг.

 

 

2011 г.

Высшее, степень магистра, кандидат пед. наук (13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика)

 

– факультет Математики, информатики и кибернетики, Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына;

 – окончила магистратуру по направлению «Методика обучения математике» Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева;

– успешно защитила кандидатскую диссертацию.

 

Опыт работы

 

2011 г. – по настоящее время

 

2011 - 2006 гг.

 

2006 – 2004 гг.

 

2004 – 2000 гг.

2000 – 1999 гг. 1999 – 1998 гг.

 

 

– Заведующая кафедрой “Естественно-математических знаний и технологияих обучения в начальной школе” КГУ им. И.Арабаева, доцент;

 

 – старший преподаватель кафедры Математики и технологии обучения КГУ им. И.Арабаева;

– преподаватель кафедры Математики и технологии обучения КГУ им. И.Арабаева;

– старший инспектор управления кадрами КГУ им. И. Арабаева;

– преподаватель довузовской подготовки при  КГУ им. И. Арабаева;

– учитель в школе.

Направление научного исследования

«Методика подготовки будущих учителей начальной школы к обучению геометрического материала на уроках математики»

Опубликованные труды

Свыше 25 научных статей и учебно-методических руководств для преподавателей

Повышение квалификации

 

2011-2012 гг

 

14-18 февраля 2013 гг.

 

 

24 января 2014 г.

 

6 апреля 2015 г.

 

 

2014 – 2016 гг.

 

 

28-29 янв.2016 г.

26-28 мая 2016 г.

 

 

28 января 2016 г.

 

9-12 января 2017

 

 

- «Обучение направленное на личность» ЮНИСЕФ, КГУ им. И. Арабаева, проект“Качественные знания”

 

- семинар на тему “Создание на основе компететности Государственного образовательного стандарта III поколения и управление учебным процессом в соовтетствии с требованием времени”

КГУ им. И. Арабаева

- семинар  “Современные технологии в образовательном процессе ВУЗов” КГУ им. И. Арабаева

 - семинар “Технологическая и правовая базы качественного преподавания в высшем учебном заведении” КГУ им. И. Арабаева

 - участник Программы многоязыкового преподавания, ЮНИСЕФ Кыргызстан

 - курс лекций “Активные методы преподавания”, 16 часов, GermancooperationGIZ, проект: “Реформа систем образования в ЦА”

 - курс лекций “Личностно-ориентированные интерактивные методы обучения” 26 часов, GIZ,Региональный тренер Ращид Хайдарович Шакиров

- семинар “Процедуры аккредитации образовательных программ и инновационных технологий”, КГУ им. И. Арабаева

  - тренинг для тренеров “Единство в многообразии: педагогические подходы и технологии   для педагогов системы высшего образования Кыргызской  Республики”

ЮНИСЕФ Кыргызстан, Региональный офис ОБСЕ

Награды

- Почетные грамоты КГУ им. И.Арабаева;

- Почетная грамота Министерства образования и науки Кыргызской Респулики;

- Почетная грамота Ошского гуманитарного педагогического института

 

Компьютерные навыки

·         Ms Office: (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook),

·         Internet:Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome

Языки

 

  • кыргызский (родной), русский – свободно английский – со словарем;

 

                                    Домашний адрес:  г.Бишкек, мкр. 12, дом 19,кв 51.

                                    Дом.телефон:  52-52-75       Сот.телефон:0555 720062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

 

 

Сейталиева

 Эльмира

 Сагынбековна

        

 

Образование

Высшее

2000                      Кыргызский Национальный Университет им. Ж.Баласагына

специальность: “Преподаватель математики”

дополнительные навыки

Английский язык, читаю и перевожу со словарем, кыргызский  русский языки владею свободно. Персональным компьютером владею  как пользователь (MSOffice- Word, Excel,Internet; E-Mail, Access ).

 опытработы

2010-2006          Ст.преп. кафедры математики и технологии обучения ИП КГУ им.                 И. Арабаева     

2006-2000       преп. кафедры математики и технологии обучения ИП КГУ им. И. Арабаева     

Участие в семинарах

2010                    «Традиционные и инновационные модели обучения в образовании»

2010                    «Наука в Вузах. Актуальные проблемы организации НИР в Вузе»

2009                    «Основные компоненты личностно-ориентированного обучения»

2008                    «Интерактивные методы обучения в условиях высшей школы»

2007                    «Вальдорфская педагогика»

2004                    «Интерактивные методы обучения»

2002                    «Критическое мышление»

личная  информация

Дата рождения: 24  января   1976 года

Национальность: кыргыз

Семейное положение: замужем

личные качества   

легко нахожу общий язык с людьми, коммуникабельность, энергичность, инициативность, активность, трудолюбие и ответственность.

При необходимости могу выезжать в командировки.

 

Домашний адрес: Аламединский р-н, с. Заречная ул. Сокулукская 1 /9 ,Сотовый телефон: 0 555 310865

 

РЕЗЮМЕ

 

Конурбаева

Жумагул 

Салиевна

                            

 

Образование

Высшее

1969-1973                    Кыргызский женский педагогический институт им. В.В. Маяковский

специальность: “математики”квалификация : Учитель средней школы.

дополнительные навыки

Английский язык, читаю и перевожу со словарем, кыргызский  русский языки владею свободно. Персональным компьютером владею  как пользователь

 

опытработы

2011-1992         Ст.преп. кафедры  методики начального образование и математики и                  

                           технологии обучения ИП КГУ им. И.Арабаева     

1992-1973          преп. кафедры математики и технологии обучения ИП КГУ им. И.Арабаева      

2004-2000          преп . кафедр Высшей математики, методики преп. математики и МНО     

                           КЖПИ, КГПИ  им. И.Арабаева

Участие в семинарах

2011                    « Навыки планирования учебного  процесса по практика-    

                                ориентированному обучению »

2010                    «Традиционные и инновационные модели обучения в образовании»

2010                    «Наука в Вузах. Актуальные проблемы организации НИР в Вузе»

2009                    «Основные компоненты личностно-ориентированного обучения»

2008                    «Интерактивные методы обучения в условиях высшей школы»

2004                    «Интерактивные методы обучения»

личная информация

Дата рождения: 02  января   1948года

Национальность: кыргыз

Семейное положение: ввода  

 

личные качества   

легко нахожу общий язык с людьми, трудолюбие и ответственность.

                                    Домашний адрес: г.Бишкек,  ул. Бектенова  № 176

                                    Домашний телефон: 51-00-67

                                    Сотовый телефон:  0 550 28   81   17,  0 773 28 81 17

 

РЕЗЮМЕ

 

Мурзаев 

Тагайбек 

Турсункулович                 

 

 

 

Туулган күнү,айы, жылы                                             30-апрель 1951-жыл

Улуту                                                                            кыргыз

Үй бүлөөлүк абалы                             Үй-бүлөөлү: 2 уул,2 кыздын атасы

Үй дареги                                            Көк-Жар кичи району,үй №11,кв.5

Телефону                                             0556-65-11-56, 0701-65-11-56

e-mail                                                   murzaev_52@mail.ru

Билими                                                жогорку,1969-1974-жж. СССРдин

                                                             50- жылдыгы атындагы  Кыргыз   

                                                              Мамлекеттик Университети,  механико-

                                                              математикалык факультет,  

Адистиги                                             математиканы окутуучу     

Иштеген жери                                     И.Арабаев атындагы КМУ, педагогика

                                                             факультети, «Математика жана аны

                                                             окутуунун технологиясы» кафедрасы,                            

                                                             ага окутуучу.

Эмгек жолу                                         1974-1982-жж. В.И.Ленин атындагы №1        

                                                              орто мектептин математика мугалими.

                                                              1982-1983-жж. Мургаб райОнОсунун

                                                              методикалык кабинетини башчысы.                       

                                                              1983-1985-жж. В.И.Ленин атындагы №1                          

                                                              орто мектептин математика мугалими.

                                                              1985-1990-жж. А.А.Макаренко атындагы            

                                                              №9 сегиз жылдык мектептин директору.

                                                              1990-1993-жж. В.И.Ленин атындагы №1        

                                                              орто мектептин математика жана                

                                                              информатика мугалим.

                                                              1993- бүгүнкү күнгө чейин

                                                              И.Арабев атындагы КМУнун,

                                                              Педагогикафакультетинин

                                                              агаокутуучусу.

                                                              Эскертүү: 1996-2003-жж. КМУнун №4

                                                              жатаканасынын коменданты,

                                                              мугалимдик кесиб менен бирдикте.

 

 

РЕЗЮМЕ

 

Онолбаев

Мелис

Бекболович

 

г. Бишкек, ул.Ибраимова 61-65.

(0550) 57 62 94, e-mail: melisonolbaev@ yandex.ru

Дата рождения:

21.02.1975

Национальность:

Кыргыз

Образование:

1982-1992.СШ №50 г.Бишкек

1993-1998.Кыргызский государственный национальный университет им.Ж.Баласагына.

Специальность: преподаватель математики.

2001-2003.Аспирантура Кыргызского государственного национального университета им.Ж.Баласагына.

2008. Защита кандидатской диссертации (13.00.02 теория и методика обучения)

Опыт работы:

1998-1999.Школа-гимназия №64 г. Бишкека. Учитель математики.

2000.Чуйский университет. Преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин.

 2003-2007года КГУ им.И.Арабаева. Менеджер по воспитательной работе, старший преподаватель кафедры математики и технологии обучения.

 2008- 2010года заведующий кафедрой математики и технологии обучения КГУ им.И.Арабаева.  

C2010года проректор по молодежной политике и спорту КГУ им.И.Арабаева

Обучения:

2006. Программа «Школа молодых преподавателей» г.Бишкек (сертификат).

2006. Тренинг Всемирной лиги «Разум вне наркотиков» - Методист по внеклассным занятиям со школьниками. (сертификат).

2008-2009.Тренинги проекта USAID «Сапаттуу билим»: «Основные компоненты личностно-ориентированного обучения», «Формативное оценивание» (сертификаты) 

Публикации:

Опубликовано 12 научных статей по проблемам педагогики и технологии обучения

Навыки:

Навыки работы пользователя на MicrosoftWord, Excel,

кандидат в мастера спорта.

Семейное положение:

Женат, трое детей.

 

 

Узакова  Магира Кадыралиевна

 Дата Рождения: 8-Ноября   1980 Года

Национальность: Кыргыз

Семейное Положение: Замужем, Три Дочки

Образование

Высшее

2003                           Кыргызский Национальный Университет Им.Ж.Баласагына

                                   Специальность: “Преподаватель Математики”

Магистратура

2003-2006                  Кыргызский Государственный Университет Им.И.Арабаева

Присвоена Академическая Степень  «Магистр Педагогики» По Направлению «Педагогика»

2017                        Защита Кандидатской Диссертации : Кыргызская Академия

                                Образования, Кыргызский Государственный Университет

                                 И. Арабаева И  Нарынский  Государственный Университет

                                 им. С. Нааматова.  По шифру 13.00.02 – теория с методикой

                                  обучения и воспитания (математика)

опыт работы

2018-                  и.о.доцента кафедры «Естественно-математических знаний и технология

                           ее обучения в начальной школе»

2014- 2017          ст. преп. кафедры математики и технологии обучения ИП КГУ  

                           им.Арабаева

2011-2013       учитель математики ч.ш. DA GUAN HUA г. Урумчи  СУАР

2009-2011        преп. кафедры математики и технологии обучения ИП КГУ им.

                         И.Арабаева     

 

2009-2006          Ст.преп. кафедры математики и технологии обучения ИП КГУ

                            им. И.Арабаева     

2006-2003          преп. кафедры математики и технологии обучения ИП КГУ

                           им. И.Арабаева     

 

Участие в семинарах

2016                            “Билим берʏʏпрограммаларын аккредитациядан ѳткѳрʏʏнʏн жол –

                                     жоболорун жана инновациялык технологиялар” боюнча

семинар-тренинг ѳткѳндѳгʏн тастыктайт.

2016                                “Личностно – ориентированные интерактивные методы обучения”.

2015                         «Многоязычное и поликультурное образование в целях

                                  интеграции»Нарвский колледж Тартусского университета.

2015                          “Интеграция предмета и языка” INNOVEЭстонский центр

                                   повышения      квалификации.

2015                          “Педагогическая практика в условиях перехода на двухуровневую    

                                   систему образования: проблемы и перспективы”  КГУ им.И.Арабаева            

                                   международная-практическая конференция.                                                

2015                            «Активные формы обучения»2 Германское общество   (GIZ)

2015                            «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции»

                                    ВКНМ ОБСЕ, министерство образования и науки КР.

2015                            «Открытые образовательные ресурсы как факторы модернизации и

                                   Реформирования образовательного и научного процессов в

                                  Кыргызском государственном университете имени И.Арабаева»

2015                            «Охрана окружающей среды» Казахский Национальный Университет  

                                    Аль-фараби.

2015                            «Таза жазуу» И.Арабаев атындагы КМУнун 70-жылдыгына

                                    арналган  конференция.

2014                            «Активные формы обучения» Германское общество   (GIZ)

2013                            «Создание силлабуса. Интерактивные методы обучения»

2010                            «Традиционные и инновационные модели обучения в образовании»

2010                            «Наука в Вузах.  Актуальные проблемы организации НИР в Вузе»

2008                            «Интерактивные методы обучения в условиях высшей школы»

2006                            «Школа молодых преподавателей»

2004                            «Интерактивные методы обучения»

 

дополнительные навыки

Английский язык, читаю и перевожу со словарем, кыргызский  русский языки владею свободно. Персональным компьютером владею  как пользователь (MSOffice- Word, Excel,Internet; E-Mail, Access ).

 

личные качества  

легко нахожу общий язык с людьми, коммуникабельность, энергичность, инициативность, активность, трудолюбие и ответственность.

При необходимости могу выезжать в командировки.

 

 

Домашний адрес: г.Бишкек, ул. Ибраимова 2493кв. 3                                                 Сотовый телефон:  0 709 22 90 85

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

Жаныбекова Алтынай

 

 

Сведения о себе:

Дата рождения:28.11.1991г.

Семейное положение: замужем

Национальность: кыргыз

Адрес:г Бишкек, жм Арча-Бешик, ул. Достук 5

Телефон: 0706 48 91 91

Образование:

2008-2012 гг.

 

2012-2014 гг.

КНУ им. Ж. Баласагына

Факультет: Математики Информатики и Кибернетики

Специальность: Математик

КНУ  им. Ж.Баласагына, Факультет: Математики Информатики и Кибернетики

Магистратура, специализация «Математика»

Опыт работы:

2014г.-2015гг

 

2015г.-2016гг

 

 

2018г.- до настоящего время

Кыргызский Национальный Университет им. Ж. Баласагына, Институт Управления иБизнеса, должность: старший лаборант

 

Город Нарын, Профессиональный лицей №87,

 должность: психолог

 

КМУ им. И.Арабаева

Факультет: Педагогики,  должность:  лаборант

 

Цель:

Повышение уровня самообразование и реализация потенциальных возможностей

 

Компьютерные навыки:

Уверенный пользователь ПК: MS Office,MSExcel навыки оперативного поиска информации в сети Интернет.

Личные качества:

Высокий уровень обучаемости, развиты аналитические способности и логическое мышление, ответственность, умение работать в коллективе, пунктуальность, внимательность, лояльность в отношениях с окружающими  людьми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика илмидеринин кандидаты, ага илимий кызматкер, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, КР эмгек сиьирген мугалими, башталгыч класстардын математика окуу китептеринин автору Ибраева Нуржамал Ибраевнанын  70 жылдык мааракесинде.

 

Кафедранын мүчөсү, ага окутуучу ,  Iразряддагы шахматчы Мурзаев Тагайбек Турсункулович  ЖОЖдор аралык мелдеш учурунда.

Кафедра башчысы, педагогика илиминин кандидаты, доцент Казиева Гүлзат Качканакановна П  – 31 группасы менен Башталгыч математиканын теориялык негиздери предметинен ачык сабак учуру.

 

И.Арабаевдин 130 жылдыгына арналган эл аралык илимий – практикалык конференция учурунда башталгыч математиканын автору Н. Ибраева менен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top