Вост. Повышение квалификации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. АРАБАЕВА ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 

Кафедра “Восточных языков”

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава:

 

Акматалиев А.А.- академик,доктор, КР УИАнын вице президентиадабиятчы, сынчы, акын, филология илимдеринин доктору (1990), профессор (1991)жКыргызРеспубликасынынилиминеэмгексиңиргенишмери (1999),ж КыргызРеспубликасынынмамлекеттиксыйлыгынынэкижолку лауреаты (2002, 2004)ж. 

1.СССРдин «Эмгекартыкчылык» медалынынээси.(1986)ж.

2. КР илиминеэмгексиниргенишмер (1999)ж.

3.КР мамлекеттик сыйлыгынын 2 жолку лауреаты (2002,2004)ж.”

4. И.АрабаеватындагыКыргызМамлекеттикУниверситетининАрдактуу профессору.

5. Жапониянын Сока-ГаккайУниверситетининардактуу профессору.

6. АКШнын Калифорнияилимдержана искусство академиясынынакадемиги.

7.Даңк медалынын ээси. (2006)ж.

8. “Манас” орденинин (3-даражадагы) ээси.

 

ОсмоналиевМ.А.-филология илимдеринин кандидаты доцент м.а.

1. Илимий практикалык конференция – Студенттер жана жаш изилдөөчүлөрдүн 2018жылдагы жыйынтыктоочу илимий практикалык конференциясы Кыргыз Мамлекеттик Университети 21 декабрь 2018ж.

2. Илимий практикалык конференциясы- Кыргыз тилинин маселелери боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү иш-чаралардын алкагында уюштурулган “Юнусалиев окуулары-2015” Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы. 24-24 декабрь 2015ж.

3.Илимий практикалык конференция –“Айтматов окуулары 2016“Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы. 12-13 декабрь 2016ж.

 

Искендерова Ш.А.-Филология илимдеринин кандидаты, доцент.

1.Квалификация жогорлатуу курсу-“Билим берүүдөгү менеджменттин актуалдуу суролоору” И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети (36саат).ноябрь 2018ж.

2. Квалификация жогорлатуу курсу- “Контроль и аудит государственных расходов” И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети 21 декабрь 2018ж.

3. Семинар тренинг-“Окуу процессин сапаттуу уюштуруу жана тарбиялоонун психологиялык-педагогикалык технологиялары” И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети (36саат) март 2018ж.

4. Семинар-“Илим Элим” кыргыз тилинде онлайн-билим берүү долбору. АУЦА 2018ж.

5.Квалификация жогорлатуу курсу-Стратегическое планирование” Кыргыз Мамлекеттик Университети 8 декабрь 2017ж.

6.Илимий конференция-“Научная дискуссия вопросы филологии искусствоведения и культурологии” Москва 2016ж.

7.Илимий практикалык конференция-Айтматов окуулары-2016” Кыргыз Республикасынын Улуттук Академиясы 12-13 декабрь 2016ж.

8. Семинар тренинг-“Билим берүү программалардын аккредитациядан өткөрүүнүн жол-жоболору жана инновациялык технологиялар” И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети 28 январь 2016ж.

9.Семинар “AVNпрограммасыжанадистанттык технология» Ала Тоо өнүктүрү долбору (36 саат) 2015ж.

10.Тренинг-“ЖОЖдо өзүн баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү балоонун негизинде отчёт даярдоо” Билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги боюнча агенствосу “Ednet» 19-20 октябрь 2015ж.

 

Шамбеталиев К.Ы.- Педагогика илимдеринин кандидаты.

1. Илимий практикалык конференция- Студенттер жана жаш изилдөөчүлөрдүн 2018 жылдагы жыйынтыктоочу илимий практикалык конференциясы. 21 декабрь 2018ж.

2. Сертификат - «Билим берүү санариптештирүү жана аккредитациялоонун стандарттары» И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети (36 саат). Март 2019ж.

3. Семинар-тренинг-“Педагогтордун кесиптик осүшүнүн инновациялык технологиялары”И .Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети (36 саат) 11 февраль 2016ж.

4. Семинар-тренинг –“Аралыктан окутуу боюнча усулдук-окууну камсыз кылуу” И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети (36саат) 21 январь 2013ж.

 

Токушева Т.С. – Филология илимдеринин кандидаты, доцент.

1.Илимий-конференция –“Проблемы и перспективы развития международных отношений в условиях глоболизации” И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университет.ЧТжЭМ. 2018ж.

2. Семинар-тренинг.”Совершенствования педагогического мастества” И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университет (88 ссат) 21 ноябрь 2018 – 18 январь 2019ж.

Исмаилов Ж.М.-Филология илимдеринин кандидаты

1.Эл аралык конференция- “Илим жана жаштар” СДУ.Алмата 2007ж.

2. Эл аралык илимий-теориялык конференциясынын катышуучусу КазГУ Алматы 2007ж.

3. Республикалык конференция- Айтматов ааламы” Ош 2008ж.

 

Молдалиева Б.С.-преподаватель

1.Семинар-Пекинский Университет Иностранных Языков 05 ноябрь 2018ж -18 ноябрь 2018ж. Пекин. КНР. 2018ж.

2. Семинар-тренинг- “Окуунунсапатынжогорлатуудажанаинновациялыкбилимберүү моделдерин колдонуунун технологиялары” И.Арабаев атындагы Кырыз Мамлекеттик Университети. (36 саат) 21 февраль 2017ж.

3.Методический семинар-“Актуальные проблемы методики преподавания китайского языка в ВУЗах КР” Юридическая Академия 30 май 2017ж.

4. Квалификация жогорлатуу курсу-“Методика преподавания” Сынзян Университети. Урумчи КНР 4-29 июль 2016ж.

5. Семинар-“Жогорку окуу жайда сапаттуу билим берүүнүн укуктук технологиялык базалары” И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университет 06 апрель 2015ж.

6. Методикалык семинар-“Чет тилдерди окутуунун инновациялык усулдары” И.Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университети 07 май. 2014ж.

Top