Табигый-математикалык билимдер кафедрасы

М. Р. Рахимова атындагы Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун табигый-математикалык билимдер кафедрасы

Кафедранын  башчысы:

б.и.к., доцент Тюмонбаева Насира Бектурсуновна

Кафедра жөнүндө кыскача маалымат:

 И.Арабаев атындагы КМУнун Квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институту (КЖ жана ККДИ) 1997-жылдын 28-мартында Окумуштуулар кенешинин чечими (28.03.97г, № 3 протоколу) жана университеттин ректорунун приказы ( 14.07.97, № 76/5)менен уюшулган. Анын курамына эки кафедра  кирген, анын бири-Табигый-математикалык билимдер кафедрасы.

Кафедра жалпы билим берүүчү мектептер үчүн керек болгон  педагогикалык багыттагы: биология, математика, география, информатика жана көркөм өнөр адистиктери боюнча кесип ээлерине билим берип келет.

И.Арабаев атындагы  КМУнун  М.Р.Рахимова атындагы КЖ жана ККД институтун табигый математикалык билимдер кафедрасы  мезгилдин талабына жооп берип, көп жылдан бери келе жаткан университеттин  алдынкы калыптанган салттуулугун  сактап,  республиканын жана коңшу мамлекеттердин  билим берүү тармагына өз салымын кошуп  кадрларды кайра даярдоо ишин алып барат.

   Бул кафедранын түптөлүшүнө педагогика илимдеринин доктору, профессор Рахимова  Магрифа Рахимовнанын эмгеги зор. Жалпы республика кризиске туш болуп жаткан мезгилде билим берүү тармагын кыйынчылыктан алып чыгуу үчүн жасалган кадамдардын бири болгон. Азыркы күндө  эл үчүн жасаган эмгеги эске алынып  институтка профессор Рахимова  Магрифа Рахимовнанын ысымы ыйгарылган.

Кафедра табигый-илимий(биология, география), физика-математикалык (информатика, математика) и көркөм-өнөр боюнча билим берүү (көркөм-өнөр искусствосу)профилдери боюнча даярдалат.

Кафедра кадрларды кайра даярдоо багыты боюнча азыркы экономикалыкшартка жана социалдык муктаждыкка ылайык келчү жаңы сферадагы жогорку билимдүү педагогикалык кесипке ээ болууну иш жүзүнө ашырат.

Кафедра квалификацияны жогорулатуу багыты боюнча  билим берүү стандартынын талабына ылайык жогорку мектептердин окутуучуларын жана жалпы билим берүүчү мекемелердин педагог кызматкерлерин теориялык жана практикалык билимин жаңылоону,  профессионалдык деңгээлде учурдун талабына  ылайык жүзөгө ашырат.

Окуупроцессиорусжанакыргызтилдериндежүргүзүлөт. Окуумөөнөтү жогорку билимдин негизинде 2 жыл, орто-атайын билимдин негизинде 3жыл.

Кафедра окуу, окуу-методикалык, илимий-методикалык жана тарбиялык иштер боюнча иш алып барат.

Табигый-математикалык билимдер кафедрасында  профессор-окутуучулар жамаатына И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университеттин жана Республиканын дагы башка билим берүү мекемелеринин жогорку квалификациялуу тандалган адистери контракттык негизде тартылган: лекция, практикалык сабактарды белгилүү окумуштуулар жана жогорку квалификациялуу окутуучулар өткөрөт.

Окутуучулар коллективинин 41,18% илимдин кандидаттары жана доценттер түзөт. Булардын ичинен көпчүлүгү көлөмдүү монография, методикалык окуу китептеринин авторлору. Окуупроцессине 34 окутуучу тартылган.

Кафедранын  окутуучуларынын курамы:

Профессордун милдетин аткаруучу,илимдин кандидаты - 2

Доцент, илимдинкандидаты–13

Маданиятка эмгек сиӊирген ишмер -1

Ага окутуучулар -13, алардын ичинен 7 магистр

Окутуучулар-7,алардыничинен 2 магистр

Профессор окутуучулардын иш стажы орто эсеп менен алганда 15-20жыл.Кафедранын окутуучулары ар түрдүү проекттик түзүмдөр менен тыгыз байланышта болуп, сергек жашоо жаатында билимин жогорулатуу багытындагы бир нече долбоорлордо  иштешип келишет (Кутанова Р.А., Тюмонбаева Н.Б., Казыбекова А.А., Мадиева А.М. ж.б.).

Кафедранын мүчөлөрү  «Бүгүнкү күндөгү кесиптик билим берүү   системасында  табигый-математикалык  багытта кошумча адистикке даярдоонун шарты: абалы жана өнүгүү жолу»аттуу жалпы илимий теманын алдында илимий – изилдөөчүлүк иштерди  аткарышат.

Кошумча кесиптик билим берүү   системасында  мезгил  талабына  ылайык  экинчи баскычтагы билим берүүнүн шарттары жана багыттары боюнча табигый-илимий билимдер, физика-математикалыкбилим берүү жана көркөм өнөр искусствосу профилдери боюнча окуу процессин оптимизациялоо, орто мектептерде окутуунун мазмунун жана усулдарын өркүндөтүү боюнча иш алып барышат.

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын илимий-методикалык изилдөөлөрүндө төмөндөгүдөй маселелер коюлган:

-студенттердин  алган билимдерин практикада колдоно билүүсү;

-ойлоо жөндөмдүүлүгүнүн максаттуу өнүгүүсү үчүнокутуунун жаңы технологияларын колдонуу;

-ЖОЖдын жана мектеп курсундагы  окутуунун мазмунун жаңылоо;

-окутуунун усулдарын өркүндөтүү, илимдин өзгөчөлөнгөн тармактарын эске алып, аларды окуп үйрөнүүдө теория менен практиканы  ажырагыс бирдикте карап колдонуу менен билим, билгичтик жана көндүмдөрдүкалыптандыруу максатта колдоно билүү;

-жалпы маданий денгээлди жогорулатуу,  интеграцияланган билимге,  билимдин практикалык негизин кеңейтүүгө, окуудагы сынчыл ойломду өнүктүрүүсү каралат.

Бул маселелер  монографияларда, окуу китептеринде, окуу куралдарында, окуу методикалык колдонмолорунда жана усулдук адабияттарда, макалаларда  чагылдырылат.        Ошону менен катар Мамлекеттик билим берүү стардартынын нормативдик   талабына ылайыккафедрада окуу дисциплиналарын  усулдук жактан толук камсыз кылуу  маселеси чечилип келе жатат.  Кесиптик өзөчөлүккө жараша: окуу куралдары, методикалык колдонмолор, окуу-методикалык материалдар  жарык көрүп турат. Натыйжада кафедранын профессордук-окутуучулар курамы тарабынан ар кандай көптөгөн эмгектер жарык көрүп жатат.

Жыл сайын институттун Окуу методикалык кеңешинде  профессордук-окутуучулар курамынын   илимий-методикалык семинарларынын планы бекитилет.

Илимий-методикалык семинарлардын алкагында төмөндөгүдөй суроолор талкууланат:

  • Заманбап окутуунун педагогикалык технологияларын киргизүү;
  • Маалыматтык технологияларды жана колдонмолорду колдонуу;
  • Билим берүүнүн мотивациялык негизин калыптандыруу:
  • Студенттердин окуудагы жетишкендиктеринин  деӊгээлин аныктоо, окуу процессинин эфективдүүлүгүнүн мониторинги;
  • Компетенттүүлүктүжогорлатууга багытталган программалак курстардын  мазмунун жакшыртуу;
  • Болочок педагогдордун кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу проблемасы;
  • Табигый – математикалыкбагыттардагытеориялыкжанапрактикалыкактуалдуупроблемалар;
  • Заманбапбилимберүүмейкиндиги: проблемалары жанаөнүгүүденгээлиж.б.

 

Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо- билим берүү тармагындагы кафедранын негизги милдеттеринин бири болуп саналат.  Илимдин докторлугу окумуштуулук даражасы үчүн  изденип жаткан кафедранын мүчөлөрү:Аликова А.М., Акбеков Т.М., Молдошев К.О., Тюмонбаева Н.Б.; Азыркы учурда илимдин кандидаты окумуштуулук даражасы үчүн  изденип жаткан кафедранын мүчөлөрү:Казыбековой А.А., Керимкановой У.А., Доолотказиева Т.Т.,Мадиевой А.М.

Ошондой эле кафедрада изденүүчүлөрдү  даярдоо жана илимий жетекчилик иштерди жүргүзүшөт. Ар дайым кафедранын жыйындарында изденүүчүлөрдүн илимий диссертациялык иштери талкууланып турат. Студенттер үчүн  илимий изилдөө иштерин  жүргүзүү боюнча усулдук лекциялар өткөрүлүп турат. Институттун денгээлинде өткөрүлгөн мындай семинарларга  студенттер жана  изденүүчүлөр активдүү катышып турушат. 

Кафедрада  жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоонун эфективдүүлүгүн жогорулатуу  жөнүндөгү суроо негизги багыттагы ишкердүүлүк болуп саналат.  Кафедранын кеңешмесинде  жаш окутуучулардын отчеттору угулуп турат. Кафедранын профессор-окутуучулар курамынын ичинен диссертациялык кеӊештин мүчөлөрү бар.

Кафедранын окутуучулары профессионалдык билимин жогорулатуу, ишмердик сапаттарын жакшыртуу жана теориялык, практикалык билимдерин жаңылоо үчүн көптөгөн квалификацияны жогорулатуу курстарына катышышат. Анын негизги максаты жогорку окуу жайларда иштеген педагогикалык кызматкерлерди  мамлекеттик билим берүү стандартынын жогорулаган талаптарына ылайык теориялык жана практикалык билимдерин жаңылоо,жана өркүндөтүү болуп саналат. Курстардынжана семинар – тренингдердинжыйынтыгындаквалификациясынжогорулаткандыгытууралуу сертификат алышат.

Студенттердин илим-изилдөө иштери

      Кафедранын илимий изилдөө иштеринин  ажыргыс    бөлүгү болуп студенттердин илимий иштери  саналат. Студенттердин  илим-изилдөө иштеринин талапка ылайык аткарылышы  рефереттарды, курстук жана дипломдук иштерди  аткаруудан башталат. Кафедрада  ар дайым студенттик окуу практикалык, илимий-практикалык конференциялар, семинарлар өткөрүлүп турат.

Кафедрадагы студенттердин контингентинин өзгөчөлүгү- көпчүлүгүтажрыйбалуумугалимдер. Ушуга байланыштуу  студенттердин илим-изилдөө иштери жана ар кандай иш-чаралар жогорку денгээлде өткөрүлөт. Студенттер ар кандай темадагы докладдар менен кафедранын жалпы темасы боюнча,өздөрүнүн жана институт тарабынан өткөрүлгөн иш-чараларга активдүү катышышат.

 

Top