Заключение эспертной комиссии


Турдакунова Анархан Сейдилдаевна

Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык негиздери

2017-12-20

Исакова Жанна Жаманкуловна

Научно-педагогические основы профессиональной подготовки магистров физической культуры и спорта

2017-12-20

Божонов Замирбек Сабиржанович

СТУДЕНТТЕРДИ ИНСАНДЫК ЖАКТАН КАЛЫПТАНДЫРУУ ПРОЦЕССИНДЕ КУРАТОРЛОРДУН ТАРБИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2017-11-30

АСАНБЕКОВА ДАМИРА ДАЙЫРБЕКОВНА

БОЛОЧОКТОГУ ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИНИН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

2017-11-30

Алиева Чынара Мукашовна

ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРДИН СТУДЕНТТЕРИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ИШКЕР ОЮНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН КАЛЫПТАНДЫРУУ

2017-10-24

Тагаева Дамира Абылкасымовна

Орто мектепте геометрияны окутуу процессинде окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүнүн дидактикалык шарттары (7-9-класстардын мисалында)

2017-09-26

Кобенкулова Жанар Токтакыновна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (на примере дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»)

2017-08-25

Байгажанова Гульзара Кулназаровна

Педагогические основы подготовки будущих психологов в системе высшего профессионального образования

2017-08-25

Сыдыкова Махабат Бейшенбековна

Математика курсу боюнча студенттердин өз алдынча иштөө компетенттүүлүгүн калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери

2017-06-30

Калмаматов Бакалбай Айтиевич

Башталгыч кесиптик билим берүүдө тажрыйба аркылуу модулдук окутуунун илимий-методикалык негиздери

2017-06-09

Ауезов Батырхан Нагашбекович

Формирование профессиональной культуры будущих педагогов в условиях инновационного обучения

2017-06-09

Субанов Бекжан Абдыжалилович

“Экономика адистиктеринин окуу процессинде маалыматтык жана коммуникативдик технологияларды пайдалануунун дидактикалык шарттары”

2017-03-29

Узакова Магира Кадыралиевна

"Биринчи курстун студенттеринин математикалык билимдериндеги мүчүлүштүктөрдү жоюунун методикалык негиздери (башталгыч билим берүү адистиги үчүн)"

2017-03-29

Төрөбаева Данахан Калгожоевна

«Орто кесиптик билим берүү системасында болочок медайымдардын кесиптик компетенцияларын калыптандыруунун педагогикалык негиздери»

2017-03-15

Макеев Арзымкан Касымович

“Негизги мектепте математиканы жергиликтүү материалдарды колдонуп окутуунун методикасы”

2017-03-09

Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна

«Бакалавр системасында студенттердин рефлексиялык ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык негиздери»

2017-02-28

Исраилова Гулмира Туткучовна

«МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ» КУРСУ БОЮНЧА БАКАЛАВРЛАРДЫН ОКУУ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИН УЮШТУРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ»

2016-12-21

Хажы Кара Думан

“Лицейчилердин физикалык ой жүгүртүүсүнүн илимий стилин калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2016-12-21

Жусупова Нуркыз Ымамидиновна

"Кесиптик даярдоонун жүрүшүндө болочок мугалимдердин укуктук компетенттүүлүгүн калыптандыруу"

2016-10-12

Сейтеева Мээрим Даткаевна

«Жогорку окуу жайларында болочок юристтердин математикалык даярдыктарын кесипке багытталган тапшырмалар аркылуу өркүңдөтүү»

2016-05-26

Нусупова Роза Сарыпбековна

«Жогорку окуу жайларында болочок мугалимдерди окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого даярдоону ишке ашыруунун педагогикалык негиздери»

2016-05-18

Дуванаева Карачач Токтомаматовна

: «Жогорку окуу жайларда студенттердин өз алдынча иштерин дифференцирлеп уюштуруунун дидактикалык шарттары»

0000-00-00