Новости


Диссертациялык кенештин отуруму

2021-09-03 в 14:00:00 Эксперттик комиссиянын корутундусун угуу ПодробнееДарбанов Маккамбай Ерматовичтин докторлук диссертациясынын коргоосу

2021-06-25 в 10:00:00 Дарбанов Маккамбай Ерматовичтин докторлук диссертациясынын ачык коргоосу ПодробнееАлишова Махабаттын докторлук диссертациясынын коргоосу

2021-04-23 в 12:00:00 Алишова Махабаттын докторлук диссертациясынын коргоосу болот. ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2021-04-16 в 14:00:00 Алдын ала коргоо, эксперттик комиссиянын корутундусун кабыл алуу ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2021-03-26 в 14:00:00 Эксперттик комиссиянын корутундусун угуу ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2021-01-30 в 09:00:00 Диссертациялык кенештин отуруму ПодробнееЭрнисова Айгерим Эрнисовнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2020-11-26 в 10:00:00 Эрнисова Айгерим Эрнисовнанын«Прецедентные феномены русского языка в инокультурной среде (на материале русскоязычного дискурса в Кыргызстане) аттуу филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын ачык коргоосу ПодробнееМадаминова Диларам Болотбековна кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2020-11-26 в 10:00:00 Мадаминова Диларам Болотбековнанын «Концепт традиция в русском и кыргызском языках» аттуу филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын ачык коргоосу. ПодробнееДиссертациянын коргоосу

2020-10-30 в 10:00:00 Дмитриева Евгения Викторовнанын жана Тургунбаева Бактыгуль Жээнмырзаевнанын диссертацияларынын коргоосу болот ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2020-09-18 в 14:00:00 Алдын ала коргоо, эксперттик комиссияны бекитуу ПодробнееКыркбаева Гульмайрам Надырбековнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2020-02-28 в 10:00:00 Кыркбаева Гульмайрам Надырбековнанын “Aдамдын сырткы келбетин сүрөттөгөн лексика-семантикалык топтогу сөздөр жана сөз тизмектери»деген темада 10.02.01 – кыргыз тили адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу ПодробнееБаялиева Айтбубу Макановнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2020-02-28 в 14:00:00 Баялиева Айтбубу Макановнанын “Национально-культурная специфика табу в немецкой и кыргызской лингвокультурах” деген темада 10.02.20 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырма тил илими адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот. ПодробнееАлтаева Динаранын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2020-01-24 в 10:00:00 Алтаева Динара Исаковнанын “Кыргыз тилиндеги жардамчы атоочтор жана алардын лингвистикалык парадигмасы” аттуу кандидаттык диссертациясынын коргоосу ПодробнееСемиз Кенандын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2020-01-24 в 11:00:00 Семиз Кенандын “Кыргыз жана түрк тилиндеги дыйканчылык лексикасынын калыптанышы жана өнүгүшү» аттуу кандидаттык диссертациясынын коргоосу ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2020-01-23 в 15:00:00 Алдын ала коргоо ПодробнееШерова Атыргүл Каарбаевнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2019-12-20 в 10:00:00 Шерова Атыргүл Каарбаевнанын «Манас» эпосунун фоностатистикасы» деген темадагы кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот ПодробнееТургунбаева Сеил Жеңишбековнанын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2019-12-20 в 14:00:00 Тургунбаева Сеил Жеңишбековнанын «Тексттеги синтаксистик параллелизм» деген темадагы кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот. ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2019-11-29 в 15:00:00 Эксперттик комиссияны бекитүү жана корутунду пикирди угуу ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2019-11-15 в 15:00:00 Алдын ала коргоо ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2019-10-24 в 14:00:00 Эксперттик комиссияны бекитүү жана корутунду пикирди угуу Подробнее