СУЛТАНБАЕВА ГУЛЬМИРА САЛЫМБАЕВНА


#

Электронные версии публикаций соискателей

1

Информационно-коммуникационная образовательная среда в профессиональной подготовке студентов

2

Маалыматтык–коммуникациялык чөйрөнүн каражаттары менен педагогикалык жогорку окуу жайларында студенттердин математиканы окутуу процессин уюштуруунун жана изилдөөчүлүк компетенциясын түзүүнүн өзгөчөлүктөрү

3

Студенттердин билим берүүдөгү портфолиосунун жүргүзүүсүнүн оптималдык убакты жана рационалдык структурасы

4

Изилдөөчүлүк компетенциянын түшүнүктөрү жана педагогикалык-психологиялык мааниси

5

AVN чөйрөсүнүн интерфейстерин жана билим берүүчүлүк портфолиону пайдалануу менен изилдөөчүлүк компетенцияларды калыптандыруу

6

Психолого–педагогическое понятие “исследовательской компетенции”

7

Возможности содержания математики при формировании исследовательских компетенций

8

Билим берүүчүлүк портфолионун технологиясы

9

Математиканы окутууда маалыматтык-коммуникациялык каражаттарга коюлган талаптар

10

Технология портфолио как средство формирования исследовательских компетенций будущих бакалавров математиков