Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2020-02-26 в 15:30:00

2020-жылдын 26-февралында саат 13.00дө Ж. Баласагын атындагыКыргыз улуттук университетинин жана Ишенаалы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.18.577 диссертациялык кеӊеши Бердибекова Сырга Каныбековнанын «Орто мектептин окуучуларынын мейкиндиктик  элестетүүлөрүн калыптандыруу менен электродинамикалык кубулуштарды окутуу методикасы»  аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоого диссертациясын койгондугун кулактандырат.

Илимий жетекчиси:     Сияев Таштанбек Моңолдорович, педагогика илимдеринин доктору, профессор.                                                        

Расмий оппоненттер:Бабаев Доолотбай Бабаевич, педагогика илимдеринин доктору, профессор

Ташходжаев Шухрат Аманович, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент 

Жетектөөчү мекеме:И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин физика кафедрасы. (Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспекти 66)

Диссертация менен И.Арабаев атындагы КМУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун илимий китепканаларынан жана http:arabaev.kg/do.kg сайтынын таанышууга болот.