Кандидаттык диссертацияны алдын ала талкулоо Главная

2020-02-19 в 14:00:00

ЖАРЫЯ

 

2020-жылдын 19-февралында Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.18.577 диссертациялык кеңешинин жыйыны болуп өтөт.

        Дареги: 720026, Бишкек шаары, Раззаков көчөсү 51.

 

 

Күн тартибинде:

 

 

    1400дө Джапарова Салтанат Нургожоевнанын  “Негизги мектептин математика курсунда окуучуларга туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүүнү окутуунун методикасы (VII-VIII-класстардын мисалында)”  аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган  диссертациясынын алдын ала коргоосу.

 

 

Илимий жетекчи:                Биймурсаева Бурулбүбү Молдасалиевна,

                                                 педагогика илимдеринин кандидаты, доцент