Кандидаттык диссертацияны алдын ала коргоо Главная

2020-12-22 в 10:00:00

ЖАРЫЯ

 

2020-жылдын 22-декабрында Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д13.20.627 диссертациялык кеңешинин жыйыны болуп өтөт.

        Дареги: 720026, Бишкек шаары, Раззаков көчөсү 51.

 

 

Күн тартибинде:

 

 

    Саат 1000дө Темирбаев Медербек Маматибраимовичтин “Негизги мектепте кванттык физиканын мазмунун жана окутуу методикасын өркүндөтүү” аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган  диссертациясынын алдын ала коргоосу.

Илимий жетекчи:                Мамбетакунов Эсенбек КР УИАнын корреспондент-мүчөсү,  педагогика илимдеринин доктору, профессор