Кандидаттык диссертация коргоо Главная

2021-02-26 в 13:00:00

ЖАРЫЯ

2021-жылдын  26-январында  саат 13:00 дө Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана И.Арабаеватындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д13.20.627 диссертациялык кеӊешинин жыйыны болуп өтөт.

Дареги:720026, Бишкек шаары, Раззаков көчөсү 51

Күн тартибинде:

Темирбаев Медербек Маматибраимовичтин “Негизги мектепте кванттык физиканын мазмунун жана окутуу методикасын өркүндөтүү”аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүнжазылган диссертациясынын коргоосу.

Илимий жетекчи:                Мамбетакунов ЭсенбекКР УИАнын корреспондент-мүчөсү,   педагогика илимдеринин доктору, профессор