Кандидаттык диссертацияны алдын ала коргоо Главная

2021-03-17 в 13:00:00

ЖАРЫЯ

2021-жылдын  17-мартында Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана И.Арабаеватындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д13.20.627 диссертациялык кеӊешинин жыйыны болуп өтөт.

Дареги:720026, Бишкек шаары, Раззаков көчөсү 51

Күн тартибинде:

  1. Саат 1300дө АшырбековаАльмираСалмобековнанын  “Формирование коммуникативной компетентности будущих педагогов высшего профессионального  образования” аттуу темадагы  13.00.08 –  кесиптик билим берүүнүн теориясы жанаметодикасы  адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясын алдын ала коргоосу.

Илимий жетекчи:педагогика илимдеринин доктору, профессор      Токсонбаев Р.Н.

  1. Саат 1500дө Исакова Венера Токтосуновнанын  “Болочок математика мугалимдерин окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоого даярдоонун методикалык маселелери” аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясын алдын ала коргоосу.

Илимий жетекчи:педагогика илимдеринин доктору, профессор Калдыбаев С.К.