Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2021-04-27 в 15:30:00

Илимдин кандидатынын окумушутуулук даражасын алуу үчүн

диссертацияны коргоо жѳнүндѳ

 

ЖАРЫЯ

2021-жылдын  27-апрелинде  саат 15:30 даБишкек шаары (720026), И.Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча Ж.Баласагын атындагыКыргыз улуттук университетинин жана И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине караштуу Д 13.20.627 диссертациялык кеӊештин жыйынында Исакова Венера Токтосуновнанын “Болочок математика мугалимдерин окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоого даярдоонун методикалык маселелери” деген темада 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүнжазылган диссертациянын коргоосу болот.

          Илимий жетекчиси:        Калдыбаев Салидин Кадыркулович,

                                                       педагогика илимдеринин доктору, профессор

 Расмий оппоненттер:      Торогельдиева Конуржан Макишевна,

                                              педагогика илимдеринин доктору, профессор

                                           Мунапысова Гульнара Ташматовна,

                                           педагогика илимдеринин кандидаты, доцент   

Жетектөөчү мекеме:С.Нааматов атындагы Нарынмамлекеттик       университетинин “Физика, математика жана информатика” кафедрасы  (722900, Нарын ш., Сагынбай Орозбак көч., 25).