Кандидаттык диссертация коргоо Главная

2021-06-23 в 13:00:00

                                                                                    ЖАРЫЯ

 2021-жылдын 23-июнунда Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д13.20.627 диссертациялык кеңешинин жыйыны болуп өтөт.

Дареги: 720026, Бишкек шаары, Раззаков көчөсү 51.

                                                                              Күн тартибинде:

    Саат 1300дө Кыштообаева Чолпон Асанкуловнанын “Жогорку окуу жайларында “Сандык методдор” курсун окутуунун методикасыаттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган  диссертациясын  коргоо.

Илимий жетекчи:  Торогельдиева Коңуржан Макишевна - педагогика илимдеринин доктору, профессор