Кандидаттык диссертацияны алдын ала талкулоо Главная

2022-04-13 в 13:00:00

ЖАРЫЯ

 2022-жылдын 13-апрелинде Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д13.20.627 диссертациялык кеңешинин жыйыны болуп өтөт.

Дареги: 720026, Бишкек шаары, Раззаков көчөсү 51.

Күн тартибинде:

    Саат 1300дө Карасартова Назгул Абдрасуловнанын  «Жогорку окуу жайында жалпы физика курсун биология мугалими адистигине багыттап окутуунун мазмунун жана технологияларын өркундөтуу» аттуу темадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган  диссертациясын  коргоо.

Илимий жетекчи: КР УИАнын академиги, п.и.д., проф. Мамбетакунов Э.

    Саат 1500дө Молдоисаева  Ирима  Камчыбековнанын «Колледждердин экономика багытындагы студенттерине математикалык билим беруунун илимий-методикалык негиздери» аттуу темадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.02 –окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) адистиги боюнча алдын ала коргоо.

Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Төрөгельдиева К.М.