Список научных трудов


Топчубаев Аширбек Бердибекович

Түштүк Кыргызстандын суу ресурстарына баа берүү жана коргоо

2018-11-26

Артыкбаева Сонунбу Жумабековна

СОЦИАЛДЫК ЧӨЙРӨНҮН ӨНҮГҮҮСҮНДӨ ТУРИСТТИК ТАРМАКТЫН РОЛУ (КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНҮН МИСАЛЫНДА)

2018-01-20

Мунайтпасова Аида Нургалиевна

Условия формирования озонового слоя над территорией Казахстана

2017-12-28