Биология илимдеринин кандидаты А.К. Боогачиеванын ачык сабагы студенттердин кызыгуусун жаратты
Posted By: Admin Дата: 2020-05-14 12:21:09 Просмотров:13264

Кафедранын доценти, б.и.к. С.О.Акуновага өз ара сабакка катышуу пландалган. Акунова С.О.  “Курак анатомиясы, физиологиясы жана гигиенасы” дисциплинасы боюнча 1-курстун Бб-13-19 тайпасынын студенттерине “Жүрөк-кан тамырлар системасынын курак өзгөчөлүктөрү жана гигиенасы” деген темада он-лайн семинардык сабакты Zoom программасы менен  өткөрдү. Сабакка катышкандар: п.и.к., доц.м.а. М.Т.Кырбашова жана б.и.к., проф.м.а. С.Т. Бейшеналиева.

Сабактын структурасы толугу менен сакталды. Семинардык он-лайн сабак тема боюнча презентация менен коштолду, “Мээге чабуул”, “Видео-конференция” интерактивдик стратегиялар колдонулуп өтүлдү. Башка дисциплиналар жана студенттер  менен байланыш тыгыз болду. Сабак талкууланып,  анализденип эң жогорку деңгээлде өткөндүгү, студенттердин профессионалдык компетенцияларга ээ болуусуна шарт түзөөрү жана максатына жеткендиги белгиленди (Токтом №7, 8-май 2020 жыл).


Top