Кандидаттык диссертацияны алдын ала талкулоо Главная

2020-02-19 в 15:30:00

2020-жылдын 19-февралында саат 15:30даЖ. Баласагын атындагыКыргыз улуттук университетинин жана Ишенаалы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.18.577 диссертациялык кеӊешини Токтаркожа Гулнара Токтаркожакызынын  Методика обучения информатике в колледжах на основе деятельностного  подхода с использованием информационных технологий аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (информатика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган  диссертациясынын алдын ала талкулоого койгондугун кулактандырат.

Илимий жетекчиси: Отарбаев Жангельды Отарбаевич техникалык илимдердин доктору