Отзыв I оппонента


Темирбаев Медербек Маматибраимович

Негизги мектепте кванттык физиканын мазмунун жана окутуу методикасын өркүндөтүү

2021-01-15

Бердибекова Сырга Каныбековна

Орто мектептин окуучуларынын мейкиндиктик элестетүүлөрүн калыптандыруу менен электродинамикалык кубулуштарды окутуу методикасы

2020-02-15

Онгарбаева Алия Дуйсенгалиевна

Методика подготовки будущих учителей информатики к разработке электронных образовательных ресурсов

2020-02-14

Сапарбаева Уулай Чымыровна

6-КЛАССТА БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУНУН КАРАЖАТТАР СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА АНЫ КОЛДОНУУ МЕТОДИКАСЫ

2019-12-16

Зулпуева Кызай Абибиллаевна

Башталгыч класстын окуучуларынын компьютердик сабаттуулуктарын калыптандыруунун технологиясы

2019-05-31

Хаитов Шавкат Кимсанбаевич

Техникалык жогорку окуу жайларда физиканы кесипке багыттап окутууну өркүндөтүү

2019-05-31

Султанбаева Гульмира Салымбаевна

Маалыматтык технологияны пайдаланып математик бакалаврлардын изилдеечулук компетенциясын енуктуруу

2019-02-07

Турдакунова Анархан Сейдилдаевна

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛИНДЕГИ БАКАЛАВРЛАРДЫ АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРКЫЛУУ ДАЯРДООНУН МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2018-02-02

Исакова Жанна Жаманкуловна

Научно-педагогические основы профессиональной подготовки магистров физической культуры и спорта

2018-02-01

АСАНБЕКОВА ДАМИРА ДАЙЫРБЕКОВНА

БОЛОЧОКТОГУ ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИНИН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

2018-01-06

Божонов Замирбек Сабиржанович

СТУДЕНТТЕРДИ ИНСАНДЫК ЖАКТАН КАЛЫПТАНДЫРУУ ПРОЦЕССИНДЕ КУРАТОРЛОРДУН ТАРБИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2018-01-06

Алиева Чынара Мукашовна

ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРДИН СТУДЕНТТЕРИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ИШКЕР ОЮНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН КАЛЫПТАНДЫРУУ

2017-11-28

Тагаева Дамира Абылкасымовна

ОРТО МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ (7-9-класстардын мисалында)

2017-11-27

Бакитжанова Шуга Айдарбековна

«Формирование элементов исследовательских компетенций старшеклассников на уроках математики (на примере стереометрии)»

2017-11-11

Байгажанова Гульзара Кулназаровна

“Педагогические основы подготовки будущих психологов в системе высшего профессионального образования”

2017-11-11

Кобенкулова Жанар Токтакыновна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (на примере дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»)

2017-10-14

АУЕЗОВ БАТЫРХАН НАГАШБЕКОВИЧ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

2017-10-12

Сыдыкова Махабат Бейшенбековна

МАТЕМАТИКА КУРСУ БОЮНЧА СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ИЛИМИЙ – МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2017-09-18

КАЛМАМАТОВ БАКАЛБАЙ АЙТИЕВИЧ

БАШТАЛГЫЧ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ТАЖРЫЙБА АРКЫЛУУ МОДУЛДУК ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2017-09-18

Байсеркеев Аскарбек Эсенович

“Орто мектепте табигый предметтерди окутууда окуучулардын чыгармачылык ишмердүүлүктөрүн өнүктүрүүнүн технологиялары”

2017-06-19

Субанов Бекжан Абдыжалилович

"ЭКОНОМИКА АДИСТИКТЕРИНИН ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ МААЛЫМАТТЫК ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ"

2017-05-04

Узакова Магира Кадыралиевна

Биринчи курстун студенттеринин математикалык билимдериндеги мүчүлүштүктөрдү жоюунун методикалык негиздери (башталгыч билим берүү адистиги үчүн)

2017-05-04

Макеев Арзымкан Касымович

“Негизги мектепте математиканы жергиликтүү материалдарды колдонуп окутуунун методикасы”

2017-04-10

Төрөбаева Данахан Калгожоевна

«Орто кесиптик билим берүү системасында болочок медайымдардын кесиптик компетенцияларын калыптандыруунун педагогикалык негиздери»

2017-04-10

Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна

«Бакалавр системасында студенттердин рефлексиялык ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык негиздери»

2017-03-04

Жолдошбаева Ыкыбал Капаровна

«Болочок мугалимдин лингводидактикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары»

2017-03-04

Курманкулов Шекербек Жанышбаевич

“Орто мектептерде физикалык билим берүүнү уюштуруунун илимий-методикалык негиздери”

2017-02-15

Исраилова Гулмира Туткучовна

«МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ» КУРСУ БОЮНЧА БАКАЛАВРЛАРДЫН ОКУУ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИН УЮШТУРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ»

2016-12-21

Хажы Кара Думан

“Лицейчилердин физикалык ой жүгүртүүсүнүн илимий стилин калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2016-12-21

Дуванаева Карачач Токтомаматовна

«Жогорку окуу жайларда студенттердин өз алдынча иштерин дифференцирлеп уюштуруунун дидактикалык шарттары»

2016-10-21

Сейтеева Мээрим Даткаевна

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА БОЛОЧОК ЮРИСТТЕРДИН МАТЕМАТИКАЛЫК ДАЯРДЫКТАРЫН КЕСИПКЕ БАГЫТТАЛГАНТАПШЫРМАЛАР АРКЫЛУУ ӨРКҮНДӨТҮҮ

2016-09-21

Нусупова Роза Сарыпбековна

«ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ ОКУУЧУЛАРДЫ ТОЛЕРАНТТУУЛУККА ТАРБИЯЛООГО ДАЯРДООНУ ИШКЕ АШЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ»

2016-09-21

Кобенкулова Жанар Токтакыновна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (на примере дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»)

2014-10-20

Жусупова Нуркыз Ымамидиновна

"Кесиптик даярдоонун жүрүшүндө болочок мугалимдердин укуктук компетенттүүлүгүн калыптандыруу"

0000-00-00

Темирбаев Медербек Маматибраимович

Негизги мектепте кванттык физиканын мазмунун жана окутуу методикасын өркүндөтүү

0000-00-00