Список научных трудов


Темирбаев Медербек Маматибраимович

Негизги мектепте кванттык физиканын мазмунун жана окутуу методикасын өркүндөтүү

2020-12-20

Сапарбаева Уулай Чымыровна

6-КЛАССТА БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУНУН КАРАЖАТТАР СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА АНЫ КОЛДОНУУ МЕТОДИКАСЫ

2019-12-20

Сапарбаева Уулай Чымыровна

6-КЛАССТА БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУНУН КАРАЖАТТАР СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА АНЫ КОЛДОНУУ МЕТОДИКАСЫ

2019-11-21

Хаитов Шавкат Кимсанбаевич

Техникалык жогорку окуу жайларда физиканы кесипке багыттап окутууну өркүндөтүү

2019-05-31

Султанбаева Гульмира Салымбаевна

Маалыматтык технологияны пайдаланып математик бакалаврлардын изилдɵɵчүлүк компетенциясын ɵнүктүрүү

2018-01-17

АСАНБЕКОВА ДАМИРА ДАЙЫРБЕКОВНА

БОЛОЧОКТОГУ ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИНИН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

2018-01-06

Божонов Замирбек Сабиржанович

СТУДЕНТТЕРДИ ИНСАНДЫК ЖАКТАН КАЛЫПТАНДЫРУУ ПРОЦЕССИНДЕ КУРАТОРЛОРДУН ТАРБИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2018-01-06

Исраилова Гулмира Туткучовна

«МАТЕМАТИКАНЫ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ» КУРСУ БОЮНЧА БАКАЛАВРЛАРДЫН ОКУУ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИН УЮШТУРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2017-12-21

Алиева Чынара Мукашовна

ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРДИН СТУДЕНТТЕРИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ИШКЕР ОЮНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН КАЛЫПТАНДЫРУУ

2017-11-28

Исакова Жанна Жаманкуловна

Научно-педагогические основы профессиональной подготовки магистров физической культуры и спорта

2017-11-22

Сыдыкова Махабат Бейшенбековна

МАТЕМАТИКА КУРСУ БОЮНЧА СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ИЛИМИЙ – МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2017-09-18

Тагаева Дамира Абылкасымовна

ОРТО МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ (7-9-класстардын мисалында)

2017-08-25

Турдакунова Анархан Сейдилдаевна

Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык негиздери

2017-06-30

Кобенкулова Жанар Токтакыновна

"Педагогические основы формирования ИКТ-компетенций учащихся колледжей (на примере дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»)"

2017-04-19

Ауезов Батырхан Нагашбекович

Формирование профессиональной культуры будущих педагогов в условиях инновационного обучения

2017-04-19

Кобенкулова Жанар Токтакыновна

Педагогические основы формирования информационно-коммуникационной технологии компетенции учащихся колледжей (на примере дисциплины информационные технологии в профессиональной деятельности

2017-04-19

Макеев Арзымкан Касымович

“Негизги мектепте математиканы жергиликтүү материалдарды колдонуп окутуунун методикасы”

2017-04-10

Төрөбаева Данахан Калгожоевна

«Орто кесиптик билим берүү системасында болочок медайымдардын кесиптик компетенцияларын калыптандыруунун педагогикалык негиздери»

2017-03-15

Субанов Бекжан Абдыжалилович

“Экономика адистиктеринин окуу процессинде маалыматтык жана коммуникативдик технологияларды пайдалануунун дидактикалык шарттары”

2017-02-28

Курманкулов Шекербек Жанышбаевич

“Орто мектептерде физикалык билим берүүнү уюштуруунун илимий-методикалык негиздери”

2017-02-17

Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна

«Бакалавр системасында студенттердин рефлексиялык ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык негиздери»

2017-01-25

Узакова Магира Кадыралиевна

«Биринчи курстун студенттеринин математикалык билимдериндеги мүчүлүштүктөрдү жоюунун методикалык негиздери (башталгыч билим берүү адистиги үчүн)»

2017-01-25

Хажы Кара Думан

“Лицейчилердин физикалык ой жүгүртүүсүнүн илимий стилин калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2016-12-21

Жусупова Нуркыз Ымамидиновна

"Кесиптик даярдоонун жүрүшүндө болочок мугалимдердин укуктук компетенттүүлүгүн калыптандыруу"

2016-06-15

КАЛМАМАТОВ БАКАЛБАЙ АЙТИЕВИЧ

БАШТАЛГЫЧ КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮДӨ ТАЖРЫЙБА АРКЫЛУУ МОДУЛДУК ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ- МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

0000-00-00

Бакитжанова Шуга Айдарбековна

«Формирование элементов исследовательских компетенций старшеклассников на уроках математики (на примере стереометрии)»

0000-00-00