Соискатели

ФИОТема Дата поступлениеСпециальностьНаучный руководительЗаключение экспертной комиссииДата предворительной защитыДата защитыСдача аттестационного дела в ВАК Автор
еферат
(на кырг.
и русс.)
Дисс
ерта
ция
Сейтеева Мээрим Даткаевна«Жогорку окуу жайларында болочок юристтердин математикалык даярдыктарын кесипке багытталган тапшырмалар аркылуу өркүңдөтүү» 2016-02-1813.00.02- теория и методика обучения (математика) д.п.н., профессор Төрөгелдиева К.М.Заключение экспертной комиссии положительно. 2016-05-262016-09-21
Дуванаева Карачач Токтомаматовна «Жогорку окуу жайларда студенттердин өз алдынча иштерин дифференцирлеп уюштуруунун дидактикалык шарттары» 2016-05-0613.00.08-теория и методика профессионального образования к.п.н., доцент Сыдыкова Т.М.Заключение экспертной комиссии положительно. 2016-10-19
Мусина Дария Сапарбековна«Педагогические условия формирования гражданско-патриотической компетентности педагогов внешкольного дополнительного образования» 0000-00-0013.00.08-теория и методика профессионального образования д.п.н., профессор Болджурова Ишенкуль СадыковнаЗаключение экспертной комиссии положительно. 2016-11-16
Нусупова Роза Сарыпбековна«Жогорку окуу жайларында болочок мугалимдерди окуучуларды толеранттуулукка тарбиялоого даярдоону ишке ашыруунун педагогикалык негиздери» 0000-00-0013.00.08- теория и методика профессионального образования д.п.н., профессор Байсалов Дж.У.Заключение экспертной комиссии положительно. 2016-05-260000-00-00
Хажы Кара Думан“Лицейчилердин физикалык ой жүгүртүүсүнүн илимий стилин калыптандыруунун педагогикалык шарттары” 0000-00-0013.00.02 (физика) п.и.д., профессор Мааткеримов Н.О.положительно 0000-00-00
Султаналиева Шайыркүл Карыпбековна«Бакалавр системасында студенттердин рефлексиялык ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык негиздери» 2016-05-2413.00.08 – Теория и методика профессионального образования доктор педагогических наук, профессор Сияев Таштанбек Моңолдорович положительно 2016-09-222017-03-15
Жолдошбаева Ыкыбал Капаровна“Болочок мугалимдин лингводидактикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары” 2016-06-2313.00.08 – кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы педагогика илимдеринин доктору, профессор Раимкулова Ажарбүбү Супуровна положительно 2017-01-252017-03-15
Макеев Арзымкан Касымович “Негизги мектепте математиканы жергиликтүү материалдарды колдонуп окутуунун методикасы” 2017-01-2513.00.02 доктор педагогических наук, профессор Калдыбаев С.К.положительное 2017-03-092017-04-19
Төрөбаева Данахан Калгожоевна«Орто кесиптик билим берүү системасында болочок медайымдардын кесиптик компетенцияларын калыптандыруунун педагогикалык негиздери» 2017-01-2513.00.08 доктор педагогических наук, профессор Добаев К.Д.положительное 2017-03-092017-04-19
Узакова Магира Кадыралиевна«Биринчи курстун студенттеринин математикалык билимдериндеги мүчүлүштүктөрдү жоюунун методикалык негиздери (башталгыч билим берүү адистиги үчүн)» 2017-01-2513.00.02-теория и методика обучения и воспитания (математика) д.п.н., профессор Байсалов Дж.У.положительное 2017-03-292017-05-17
Калмаматов Бакалбай АйтиевичБашталгыч кесиптик билим берүүдө тажрыйба аркылуу модулдук окутуунун илимий-методикалык негиздери 2017-02-2813.00.08 – кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы д.п.н., профессор Акматкулов Асылбек Акматкуловичположительное 2017-06-090000-00-00
Субанов Бекжан АбдыжалиловичЭКОНОМИКА АДИСТИКТЕРИНИН ОКУУ ПРОЦЕССИНДЕ МААЛЫМАТТЫК ЖАНА КОММУНИКАТИВДИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ 2017-02-2813.00.08. – кесиптик билим берүүнүн теориясы жана методикасы педагогика илимдеринин доктору, профессор Бабаев Дөөлөтбай Бабаевич положительное 2017-03-292017-05-17
Сыдыкова Махабат Бейшенбековна МАТЕМАТИКА КУРСУ БОЮНЧА СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ИЛИМИЙ – МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ 0000-00-0013.00.02 д.п.н., профессор Алиев Шаршеналы Алиевичположительное 30.06.20170000-00-00
БАЙСЕРКЕЕВ АСКАРБЕК ЭСЕНОВИЧОРТО МЕКТЕПТЕ ТАБИГЫЙ ПРЕДМЕТТЕРДИ ОКУТУУДА ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 0000-00-0013.00.02-окутуу жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) педагогика илимдеринин доктору, профессор Э.М.Мамбетакунов положительное 2017.05.162017-06-30
Байгажанова Гульзара Кулназаровна“Педагогические основы подготовки будущих психологов в системе высшего профессионального образования” 0000-00-0013.00.08 д.п.н., профессор Добаев Кыргызбай Дуйшенбековичположительное 2017-08-250000-00-00
АУЕЗОВ БАТЫРХАН НАГАШБЕКОВИЧ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 2017-04-1913.00.08 – теория и методика профессионального образования доктор педагогических наук, профессор Беркимбаев Камалбек Мейрбекович положительное 2017-06-092017-10-25
КОБЕНКУЛОВА ЖАНАР ТОКТАКЫНОВНАПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (на примере дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности») 2017-04-1913.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (информатика) доктор технических наук, профессор Отарбаев Жангельды Отарбаевич 2017-08-252017-10-25
Бакитжанова Шуга Айдарбековна ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ (НА ПРИМЕРЕ СТЕРЕОМЕТРИИ) 2017-06-3013.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (математика) доктор педагогических наук, профессор БайсаловДж.У.положительное 2017-09-262017-11-22
Тагаева Дамира АбылкасымовнаОРТО МЕКТЕПТЕ ГЕОМЕТРИЯНЫ ОКУТУУ ПРОЦЕССИНДЕ ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ДИДАКТИКАЛЫК ШАРТТАРЫ (7-9-класстардын мисалында) 2017-06-3013.00.02 (математика) педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Мадраимов Сапарбек Мадраимовичположительное 2017-09-262017-12-13
Алиева Чынара Мукашовна ЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРДИН СТУДЕНТТЕРИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ИШКЕР ОЮНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН КАЛЫПТАНДЫРУУ 2017-06-3013.00.02.-окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) д.п.н., профессор Торогельдиева К.М. 2017-10-242017-12-13
Божонов Замирбек Сабиржанович СТУДЕНТТЕРДИ ИНСАНДЫК ЖАКТАН КАЛЫПТАНДЫРУУ ПРОЦЕССИНДЕ КУРАТОРЛОРДУН ТАРБИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН УЮШТУРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ 2017-06-3013.00.08 д.п.н., профессор Бабаев Д.Б.положительное 2017-11-302018-01-17
АСАНБЕКОВА ДАМИРА ДАЙЫРБЕКОВНАБОЛОЧОКТОГУ ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИНИН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 2017-06-3013.00.02 – окутуу жана тарбиялоонун теориясы жана методикасы (физика) педагогика илимдеринин доктору, профессор Т.М. Сияев положительное 2017-11-302018-01-17
Турдакунова Анархан СейдилдаевнаМатематика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык негиздери 2017-06-3013.00.02 д.п.н.,профессор Алиев Ш.положительное 2017-12-202018-02-14
Исакова Жанна ЖаманкуловнаНаучно-педагогические основы профессиональной подготовки магистров физической культуры и спорта 2017-11-2213.00.08 д.п.н., проф. Бабаев Д.Б.положительное 2017-12-202018-02-14
Султанбаева Гульмира СалымбаевнаМаалыматтык технологияны пайдаланып математик бакалаврлардын изилдɵɵчүлүк компетенциясын ɵнүктүрүү 2018-01-1713.00.02(математика) д.п.н., профессор Байсалов Дж.положительное 2018-12-272019-02-19
Зулпуева Кызай Абибиллаевна Башталгыч класстын окуучуларынын компьютердик сабаттуулуктарын калыптандыруунун технологиясы 2019-02-1913.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (информатика) Калдыбаев Салидин Кадыркулович, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык Ала-Тоо университетинин илимий иштер боюнча проректору положительно 2019-04-162019-06-13
Хаитов Шавкат КимсанбаевичТехникалык жогорку окуу жайларда физиканы кесипке багыттап окутууну өркүндөтүү 2018-01-1813.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) Бабаев Доолотбай Бабаевич, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Эл аралык Кувейт университетинин окуу жана тарбия иштери боюнча проректору положительно 2019-04-162019-06-13
Сапарбаева Уулай Чымыровна6-КЛАССТА БИОЛОГИЯНЫ ОКУТУУНУН КАРАЖАТТАР СИСТЕМАСЫН ТҮЗҮҮ ЖАНА АНЫ КОЛДОНУУ МЕТОДИКАСЫ 0000-00-0013.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (биология) Субанова Мейлкан – педагогика илимдеринин доктору, И. Арабаев атындагы КМУнун жалпы биология жана окутуунун технологиялары кафедрасынын профессору положительно 2019-11-200000-00-00
Онгарбаева Алия Дуйсенгалиевна “Методика подготовки будущих учителей информатики к разработке электронных образовательных ресурсов” 0000-00-0013.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (информатика) Калдыбаев Салидин Кадыркулович, доктор педагогических наук, профессор, проректор по науке международного университета Ала-Тоо положительно 2020-01-172020-02-26 23.03.2020
Джапарова Салтанат НургожоевнаНегизги мектептин математика курсунда окуучуларга туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүүнү окутуунун методикасы 0000-00-0013.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) Биймурсаева Бурулбүбү Молдосалиевна педагогика илимдеринин кандидаты, доцент положительно 2020-02-192020-06-26 07.07.2020
Темирбаев Медербек МаматибраимовичНегизги мектепте кванттык физиканын мазмунун жана окутуу методикасын өркүндөтүү 0000-00-0013.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (физика) Мамбетакунов Эсенбек - КР УИАнын корреспондент-мүчөсү, педагогика илимдеринин доктору, профессор положительное 2020-12-222021-01-26 25.02.2021
Ашырбекова Альмира СалморбековнаФормирование коммуникативной компетентности будущих педагогов высшего профессионального обучения. 0000-00-0013.00.08 – теория и методика профессионального образования Токсонбаев Рыскелди Нурманбетович доктор педагогических наук, профессор Кыргызской Государственной академии физической культуры и спорта, декан педагогического факультета и НВС положительно 2021-03-16 2021-03-170000-00-00 27.05.2021
Исакова Венера ТоктосуновнаБолочок математика мугалимдерин окуучулардын окуу жетишкендиктерин баалоого даярдоонун методикалык маселелери. 0000-00-0013.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) Калдыбаев Салидин Кадыркулович, педагогика илимдеринин доктору, профессор, Ала-Тоо Эл аралык университетинин илимий иштер боюнча проректору положительно 2021-03-16 2021-03-170000-00-00 27.05.2021
Кыштообаева Чолпон АсанкуловнаЖогорку окуу жайларында "Сандык методдор" курсун окутуунун методикасы 0000-00-0013.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (математика) Педагогика илимдеринин доктору, профессор, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин “Математика жана аны окутуунун технологиялары” кафедрасынын башчысы Торогельдиева Конуржан Макишевнаположительно 2021-05-120000-00-00
Келдибекова Аида ОсконовнаДидактические основы компетентностного подхода к проектированию системы подготовки школьников к математическим олимпиадам (на примере математики V-XI классов) 0000-00-0013.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (математика). Байсалов Джоомарт Усубакунович - доктор педагогических наук, профессор положительно 2021-09-080000-00-00 01.12.2021