Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2020-02-26 в 13:00:00

ЖАРЫЯ

          2020-жылдын 26-февралында саат 13:00доЖ. Баласагын атындагыКыргыз улуттук университетинин жана Ишенаалы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д13.18.577 диссертациялык кеӊешинин жыйыны болуп өтөт.

Дареги:720026, Бишкек шаары, Раззаков көчөсү 51

 

Күн тартибинде:

 

Онгарбаева Алия Дуйсенгалиевнанын   “Методика подготовки будущих учителей информатики к созданию электронных образовательных ресурсов” аттуу темадагы 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (информатика) адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүнжазылган диссертациянын коргоосу.

Илимий жетекчиси: педагогика илимдеринин доктору, профессор  Калдыбаев Салидин Кадыркулович.

Расмий оппоненттер:    педагогика илимдеринин доктору, профессор Керимбаев Нурасыл Нурымулы

                                           педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Нуржанова Сабира Акматбековна

      Жетектөөчү мекеме:   Казак улуттук кыз-келиндер педагогикалык   университетинин маалыматтык технологиялар кафедрасы   (05000 Алматы шаары, Айтеке би көчөсү, 99)