Отзыв III оппонента


Акбембетова Айшагуль Ескалиевна

Научно-методические основы развития речи студентов-иностранцев в процессе обучения русскому языку (на материале лексики фразеологизмов, пословиц и паремиологии)

2021-06-25

Зулпуев Ашим Зулпуевич

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА “МАНАС” ТААНУУ КУРСУН ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2020-02-21

Акматов Кыялбек Камутович

Орто мектепте акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен биримдикте окутуунун илимий-методикалык негиздери

2020-01-10

САТТАРОВА АЗИЗА ТЕШАБАЕВНА

БАЛДАР ЫРЛАРЫН МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2019-02-11

Чокошева Бурулкан Сапаровна

“Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын моделдештирүү”

2017-06-20

Акунова Айнура Рысбековна

Азыркы кыргыз тили» курсун үйрөнүү процессиндеги студенттин өз алдынча таанып-билүү ишмердүүлүгүн моделдөө

2017-05-16

Сыдыкбаева Мира Медеркуловна

“ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ТИЛДИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (юрист адистиктеринин мисалында)”

2017-02-14

Акматов Болотбек Мекенович

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮККӨ НЕГИЗДЕП ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 13. 00. 02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты)

2017-01-10