Список научных трудов


Акбембетова Айшагуль Ескалиевна

Научно-методические основы развития речи студентов-иностранцев в процессе обучения русскому языку (на материале лексики фразеологизмов, пословиц и паремиологии)

2021-06-25

Музулманов Мелисбек Узенович

МЕКТЕПТЕ КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНАН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ОКУУНУ УЮШТУРУУНУН ЖАНА ӨТКӨРҮҮНҮН МЕТОДИКАСЫ

2021-05-21

Батыркулова Айгүл Бекмурзаевна

“Орто мектептин кыргыз адабияты курсунда легендалык чыгармаларды окутуунун методикасы”

2021-02-12

Аманалиева Гульнара Эсенбековна

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

2021-02-12

Сулайманова Айгуль Ишеналиевна

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

2021-01-29

Койлубаева Айнура Кадырбаевна

“Кыргыз тили” окуу китебин түзүүнүн лингводидактикалык негиздери (5-класстын мисалында)

2021-01-29

Халилова Турдугүл Ташполотовна

Жогорку класстарда кыргыз тилин кыргыз адабияты менен интеграциялап окутуунун дидактикалык негиздери

2020-06-26

Давыдова Юлия Александровна

Индивидуальные различия невербального интеллекта в младшем школьном возрасте: кросс-культурный анализ

2020-04-24

МУРЗАЕВ НИЗАМИДИН ТОКТОБЕКОВИЧ

ДИЛБАЯН ЖАЗУУ ЖАНА ТАЛДОО АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН МЕТОДИКАСЫ

2020-03-31

СЕГИЗБАЕВА НАЗГУЛЬ КАПАРОВНА

БАКАЛАВР ДАРАЖАСЫНДАГЫ СТУДЕНТТЕРДИ КЫРГЫЗ ТИЛИН ДЕҢГЭЭЛДЕР БОЮНЧА ҮЙРӨТҮҮНҮН МЕТОДИКАСЫ

2020-03-31

Зулпуев Ашим Зулпуевич

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА “МАНАС” ТААНУУ КУРСУН ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2020-02-21

Акматов Кыялбек Камутович

Орто мектепте акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен биримдикте окутуунун илимий-методикалык негиздери

2020-01-10

Бейшеев Төлөгөн

ПЕДАГОГИКА АДИСТИГИНДЕГИ СТУДЕНТТЕРДИН КЫРГЫЗЧА КЕБИН БАЙЫТУУДА СӨЗДҮК МЕНЕН ИШТӨӨНҮН МЕТОДИКАСЫ

2019-11-22

Тахирова Назгүл Исраиловна

«Манас таануу курсун колледждерде окутууну этнопедагогикалык негизде өркүндөтүү»

2019-11-22

Кулекенова Жанар Габбасовна

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

2019-05-27

АБДРАИМОВ КАНЫБЕК АКИНОВИЧ

5-КЛАССТА КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУДА КӨРКӨМ ТЕКСТ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ КЕП МАДАНИЯТЫНА ҮЙРӨТҮҮ

2019-05-27

Маматова Кыйбаткан Бургобаевна

Көп тилде билим берүүнүн шартында жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методикасы

2019-03-25

САТТАРОВА АЗИЗА ТЕШАБАЕВНА

БАЛДАР ЫРЛАРЫН МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2019-01-21

КУЛБАЧАЕВ ДАНИЯР КОЖОНАЛИЕВИЧ

КЫРГЫЗ ТИЛИН ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ООЗЕКИ КЕБИН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ЛИНГВИСТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2018-10-29

ДУЙШОНБЕКОВА ГУЛАЙЫМ

Формирование коммуникативной компетенции студентов неязыковых факультетов вуза в процессе развития речевой культуры : на материале практического курса русского языка

2018-09-26

Ануфриева Ольга Владимировна

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ АСОЦИАЛЬНОМУ ВЛИЯНИЮВ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

2018-09-26

АСКАР КЫЗЫ ЖЫЛДЫЗ

“Орто мектептин окуучуларынын тилдик компетенцияларын өркүндөтүүдө профессор К.К.Сартбаевдин кыргыз тилин окутуу методикасына арналган эмгектерин колдонуу технологиялары”

2018-06-13

АБДЫКАДЫРОВА ГУЛСААДА КОЧКОНБАЕВНА

АДАБИЯТ ОКУУ КУРСУНДА ЭПОСТОРДУ ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ («ЭР ТӨШТҮК», «ЭР ТАБЫЛДЫ»)

2018-06-13

Каразакова Зувайда Жамиловна

ЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин коммуникативдик компетенцияларын өнүктүрүүдө текст менен иштөөнүн методикасы

2018-01-09

Юсупова Алтынай Маматовна

Обучение лексической синонимии русского языка в V классе школ с кыргызским языком обучения

2018-01-09

Тажибаева Жаркын Кадыркуловна

Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы инсанды калыптандыруу идеялары жана аларды адабият сабагында окуп-үйрөнүүнүн методикалык негиздери

2017-12-19

Чепекова Гулмира Саалиевна

Фopмиpoвaниe межкультуpной компетентности учащихся на уроках русского языка в кыргызской школе

2017-12-19

Досманова Гулсара Исабеккызы

Фopмиpoвaниe культуpы oбщeния у cтудeнтoв пeдaгoгичecкиx нaпpaвлeний нa зaнятияx пo pуccкoму языку

2017-11-22

Кунекова Турсын Мырзабековна

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

2017-11-22

Иманакунова Күлнар Шеримбековна

Орто мектептерде кыргыз тили сабагында окуучулардын кеп ишмердүүлүгүн ѳркүндѳтүүдѳ макалдарды колдонуунун технологиясы

2017-10-24

НУРКУЛОВА МАРЫЙПА РЫСКЕЛЬДИЕВНА

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНОСТИ В ПЕРИОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСТНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

2017-10-24

ХАБИЕВА ЭЛЬВИРА РАВИЛЬЕВНА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

2017-09-20

Байтикова Бактыгуль Батырбековна

Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептерде кыргыз адабиятын окутуунун илимий-методикалык негиздери»

2017-09-20

Чокошева Бурулкан Сапаровна

Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын моделдештирүү

2017-05-30

Акунова Айнура Рысбековна

Азыркы кыргыз тили» курсун үйрөнүү процессиндеги студенттин өз алдынча таанып-билүү ишмердүүлүгүн моделдөө

2017-04-24

ШУМСКАЯ НАТАЛЬЯ АДЫЛОВНА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО- КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2017-03-28

СЫДЫКБАЕВА МИРА МЕДЕРКУЛОВНА

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРЫНДА КЫРГЫЗ ТИЛИН ЭКИНЧИ ТИЛ КАТАРЫ ОКУТУУДА СТУДЕНТТЕРДИН ТИЛДИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (юрист адистиктеринин мисалында) 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кы

2017-01-24

Публикации членов диссертационного совета Д.13.16.527

за последние пять лет в виде гиперссылки

2016-12-20

Акматов Болотбек Мекенович

Кыргыз адабиятын жогорку окуу жайларында компетенттүүлүккө негиздеп окутуунун технологиясы 13.00.02 - окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз адабияты) Педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн

2016-12-20

Абдраева Назгуль Эркебековна

кандидатская диссертация “Педагогикалык жогорку окуу жайларында "Балдар адабияты" дисциплинасын окутуунун методикасы” на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (кыргызская

2016-11-23