Адистин паспорту


АДИСТИН ПАСПОРТУ

Идентификациясы

Фамилиясы Абдыкапарова

Аты Айгуль

Атасынын аты Осмонкуловна

4. Жынысы Аял

5.Туулган датасы 14.04.1978

6. Туулган жери Фрунзе шаары

7. Улуту Кыргыз

8. Жарандыгы Кыргызстан

Билими

  1. Аталышы Химия кошумча Биологияадистиги боюнчаокутуучу

ЖОЖДу бүтүргөн жылы 2000

Мамлекети Кыргызстан __________________________________________

  1. Аспирантуранын түрү (к/с)_И. Арабаев атындагы КМПУ

Бүтүргөн жылы 2005

Мамлекети Кыргызстан

Иштеген жериИ. Арабаев ат. КМУ

1. МамлекетиКыргызстан

2.Облусу Бишкек шары

3. УюмИ. Арабаев ат. КМУ

4. Кызмат орду проф. М.М. Ботбаева ат. биоартүрдүүлук кафедрасынын доценти

ДК жөнүндө маалымат (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

1. ДКнын шифры_________________________________

2. ДКдагы кызматы_________________________________

3. Илимий адистиги (шифры) боюнча аныктап

карап чыгуу үчүн укуктуулугу____________________________________________________

4. Илимий эмгектеринин жыйындысы боюнча____________________________________

Окумуштуулук даражасынын бар экендиги

  1. Окумуштуулук даражасы (К) педагогика илимдеринин кандидаты

Илим тармагы жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы; окутуунун жана тарбиялоонун методикасы

Адистигининшифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасыбоюнча) 13.00.01; 13.00.02

Даража берилген датасы 02.07.2013

  1. Окумуштуулук даражасы (Д)

Илим тармагы

Адистигинин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча )

Даража берилген датасы

Окумуштуулук наамынын бар экендиги

  1. Окумуштуулук наамы (доцент/уик) доцент

Адистиги биология

И. Арабаев ат. КМУга караштуу

Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш)

Наам ыйгарылган датасы 30.05.2019

  1. Окумуштуулук наамы (профессор)

Адистиги

_________________________________________________________________караштуу

Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш)

Наам ыйгарылган датасы

Академиялык наамынын бар экендиги

  1. Наамы_________________________________Академия________________________

 2. Наамы__________________________________Академия_______________________

Илимий жыйынтыктары (бардыгы)

Илимий эмгектеринин саны 36анын ичинде, илимий  монографиялары

Окуу-методикасы 7 ачылыштары___________ойлоп табуулары________________

Илимий эмгектери

Негизгилери: илимий адистигин шифрыжалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы;окутуунун жана тарбиялоонун методикасы

Негизги чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры______________________________

1. Абдыкапарова А.О. Модель формирования специальных компетенций учителей биологии / А.К. Чалданбаева, А.О. Абдыкапарова, Г.С. Усенгазиева

// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 2016. – №1-4. С.86-88.

2. Абдыкапарова А.О. Современные подходы, используемые для формирования профессиональных навыков студентов // Вестник КГУ им. И. Арабаева. – Б., 2017. − №1. – С. 341-344.

3. Абдыкапарова А.О. Болочок мугалимдерди кесиптик даярдоонун экологиялык багыттулугун жогорулатуу //AlatooacademicstudiesЖарчысы. – Б., 2017. №1. − 333-337- бб.

4. Абдыкапарова А.О.Омурткасыздардын зоологиясын окутууда студенттердин кесиптик компетенцияларын өнүктүрүү / А.О. Абдыкапарова, Намазбек к.Ж., А.Т. Нурманбетова // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. ‒ Б., 2020. №11. ‒ 15-154 бб.

 

Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры______________________________

1.______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

 

Резюме (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры)

  1. Негизги__________________2.Чектеш адистиги__________________________

3.Кошумча адистиги________________________

Толтурулган датасы 20_____ж. «_______»_________________________________________

 

ДКнынтөрагасы________________ ____________________________________________

                    (колу)                                                               (Ф.А.А.)

ЖАКтын бөлүмүнүн №_____________________________ Жооптуу адам

Эскертүү: анкетаны толтурууда кыскартууларды колдонбоо керек.