Адистин паспорту


 

Идентификациясы

          1. Фамилиясы: Калдыбаева

          2. Аты: Айчүрөк

          3. Атасынын аты: Токтополотовна

          4. Жынысы: Аял

          5. Туулган жылы: 05.02.1958

         6. Туулган жери: Ош областы, Ноокат району, Мады айылы

          7. Улуту: Кыргыз

         8. Жарандыгы: Кыргыз Республикасы

Билими

1. Аталышы: В. Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институту, Орус филология факультети

ЖОЖДу бүтүргөн жылы: 1980

Мамлекети: Кыргыз Республикасы

2. Аспирантуранын түрү (к/с): Күндүзгү

ЖОЖ (уюм): Кыргыз билим берүү институту

Бүтүргөн жылы: 1986

Мамлекети: Кыргыз Республикасы

Иштеген жери

1. Мамлекети: Кыргыз Республикасы

2. Облусу: Бишкек шаары

3. Уюм: И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

4. Кызмат орду: Педагогика кафедрасынын башчысы

ДК жөнүндө маалымат (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

1. ДКнын шифры___________________________________

2. ДКдагы кызматы_________________________________

3. Илимий адистиги (шифры) боюнча аныктап карап чыгуу үчүн укуктуулугу___________________

4. Илимий эмгектеринин жыйындысы боюнча ____________________________________

Окумуштуулук даражасынын бар экендиги

1. Окумуштуулук даражасы (К): Педагогика илимдеринин кандидаты

Илим тармагы: Педагогика

Адистигин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча): 13.00.01

Даража берилген датасы: 24.11.1988

2. Окумуштуулук даражасы (Д): Педагогика илимдеринин доктору

Илим тармагы: Педагогика

Адистигинин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча): 13.00.01

Даража берилген датасы: 04.10.2007

Окумуштуулук наамынын бар экендиги

1. Окумуштуулук наамы (доцент/уик): Доцент

Адистиги: Педагогика

Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш): Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жогорку аттестациялык комиссиясынын 1994-жылдын 20-сентябрындагы чечими менен (протокол №6 ДЦ-2/9)

Наам ыйгарылган датасы: 20.09.1994

2. Окумуштуулук наамы: Профессор

Адистиги: Педагогика

Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш): Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын 2012-жылдын 21-февралындагы чечими менен (протокол №2П-2/10)

Наам ыйгарылган датасы: 21.02.2012

Академиялык наамынын бар экендиги

1. Наамы_________________________________ Академия________________________

2. Наамы_________________________________ Академия________________________

Илимий жыйынтыктары (бардыгы)

1. Илимий эмгектеринин саны: 110, анын ичинде, илимий монографиялары 4, окуу-куралдары:  15, ачылыштары: —, ойлоп табуулары 

Илимий эмгектери

Негизгилери: илимий адистигин шифры: 13.00.01

1. Элдик акындардын чыгармаларындагытарбия маселелери / Методикалык куралы. – Бишкек, 2000. – 10 б.т.

2. Педагогикалык ойлордун жана билим берүүнүн тарыхы / Окуу куралы. – Бишкек, 2002. – 25 б.т.

3.Адеп (Мурас) 5-класс үчүн окуу китеби. – Бишкек, 2005. – 8 б.т.

4. Эл акындарынын чыгармачылыгындагы этнопедагогикалык идеялар / Монография. – Бишкек, 2005. – 14 б.т.

5. Этнопедагогика / Окуу куралы. – Бишкек, 2011.– 8 б.т.

Негизги чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры______________________________

1.______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры______________________________

1.______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

Резюме (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры)

1. Негизги__________________2. Чектеш адистиги__________________________

3. Кошумча адистиги________________________

Толтурулган датасы «____»________________ 20__-ж.

ДКнын төрагасы________________  ____________________________________________

                               (колу)                                                                (Ф.А.А.)

ЖАКтын бөлүмүнүн №_____________________________ Жооптуу адам

Эскертүү: анкетаны толтурууда кыскартууларды колдонбоо керек.