Список научных трудов


Кудайбердиева Гульмира Каримовна

Научные основы управления качеством общего среднего образования в Кыргызской Республике

2022-02-25

Баялиева Айсулу Суютбековна

БОЛОЧОК МУГАЛИМДЕРДИ КЕСИПТИК ЖАКТАН ДАЯРДООДО ДЕМОКРАТИЯЛУУЛУК САЛТТАРДЫ КОЛДОНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2022-01-28

Сади Кылыч

Лицейчилердин таанып-билүү билгичтиктерин маалыматтык технологиялардын негизинде өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары

2022-01-28

Эргешова Кундуз Абдылаковна

Салттуу кыргыз үй-бүлөсүндөгү балдардын курагына жараша тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү

2022-01-14

Мураталиева Мира Алымбековна

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ

2022-01-14

Чинибаева Гульнар Дуйсековна

Развитие сравнительной педагогики в Республике Казахстан

2021-12-24

Умарова Рита Нурдиновна

Кыргыздардын салттуу педагогикалык маданиятындагы кыз балдарды социалдаштыруу системасы

2021-06-25

Такенова Жылдыз Тунгучбаевна

Педагогические условия формирования мотивации к изучению иностранного языка у студентов неязыковых специальностей

2021-06-25

Оралова Зауре Мекенбаевна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ

2021-06-11

Алиева Канышай Уларовна

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТЫН ОКУУЧУЛАРЫН ҮЙ-БҮЛӨДӨ РУХАНИЙ-АДЕПТИК ТАРБИЯЛООНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2021-06-11

Туребеков Биржан Анарбекович

“Научные основы модернизации содержания трехразовых в неделю уроков физической культуры в начальной школе”

2021-05-28

Таирова Калбубу Акматжановна

КЫРГЫЗ ЖАЗУУЧУЛАРЫНЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАЛАРЫ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫ МЕКЕНЧИЛДИККЕ ТАРБИЯЛОО

2021-05-14

Джапарова Замира Бердибековна

ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМДАРЫНЫН ПЕДАГОГДОРУНУН ИНКЛЮЗИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАР

2021-05-14

Айдарова Жыпаргул Мусаевна

«Оспурум курактагы окуучулардын окуу кондумдерун онуктуруунун педагогикалык шарттары»

2021-04-16

Эсеналиева Гульзат Ашимовна

Оценка учебных достижений студентов педагогических колледжей с помощью компьютерного тестирования

2021-04-16

Толоев Максатбек Женишович

ЖОГОРКУ КЛАССТЫН МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН АГРЕССИВДҮҮЛҮК ЖОРУКТАРЫН ЖОЮУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2021-03-26

Эргешали кызы Тилек

ЖОГОРКУ КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫН ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН БААЛУУЛУКТАРЫ АРКЫЛУУ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ТУРМУШКА ДАЯРДОО

2021-03-26

Жолдошова Бибигул Алайчиевна

Башталгыч класстарда адабий окуу сабагында окуучулардын креативдүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары

2021-03-12

Качкын уулу Алтынбек

“Айыл мектебинин келечектеги мугалиминин кесиптик-педагогикалык маданиятын калыптандыруу (Педагогикалык дисциплиналарды окутууда)”

2021-03-12

ОЗТЮРК МАДИНА ШАМИЛЬЕВНА

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА И СЕРВИСА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

2020-12-18

Нурмаганбетова Раугаш Канатбековна

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ

2020-12-18

Айтышова Жаныл Токтосуновна

ЗЭЭНДҮҮ БАЛДАРДЫН ОКУУ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2020-10-20

ЖАКИПОВ АДИЛБЕК ЖОЛДОШОВИЧ

КЫРГЫЗ ЭЛДИК КЫЙМЫЛДУУ ОЮНДАРЫН ДЕНЕ ТАРБИЯ САБАКТАРЫНДА КОЛДОНУУНУН ЖОЛДОРУН ЖАНА ШАРТТАРЫН АНЫКТОО

2020-10-20

Назарматова Гульжан Абдыкеримовна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

2020-10-19

Абдулхоликзода Лутфия Абдулхолик

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

2020-02-28

Ашымбаева Токтобубу Абасовна

"Социалдык педагогдордун компетенттуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары" (Кыргыз Республикасынын мисалында)

2020-01-10

Кулуева Сейдана Сатаровна

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ

2020-01-10

Байтокова Айнура Сыйлашовна

«Болочок мугалимдердин жалпы адамзаттык баалуулуктарын калыптандыруу (Ч. Айтматовдун чыгармаларынын үлгүсүндө)»

2019-11-22

Саванкова Марина Владимировна

"Формирование межкультурно-коммуникативной компетенции в процессе самостоятельной деятельности студентов по иностарнному языку (на основе портфолио) "

2019-11-22

Шамырканова Надира Бейшенбековна

“Башталгыч класстын окуучуларынын өз алдынча иштөөсүн уюштуруунун педагогикалык шарттары”

2019-11-15

Умирбекова Айзат Кампитовна

“Подготовка будущего учителя к реализации новых подходов в преподавании и обучении”

2019-10-11

Сманбаев Орнокбек Аманович

Окуучуларга айыл чарба кесиптерине багыт беръънън теориясы жана практикасы (айыл мектебинин мисалында)

2019-10-11

Табалдиева Чынара Бейшенкариевна

“Негизги мектепте Кыргыз Республикасынын географиясын окутууда окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу”

2019-09-13

Дергунова Елена Юрьевна

Педагогические условия формирования поликультурной личности студентов неязыковых специальностей вузов

2019-09-13

Жакпарова Гульнар Алдангаровна

2019-03-06

Тулобердиев К.К.

“Формирование трудовой активности сельских школьников в процессе организации внеклассной и внешкольной работы”

2019-03-06

Рыспаева Чолпон Курманбековна

“Башталгыч класстын окуучуларынын окуу мотивациясын калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2019-02-08

Джакыпов Кубатбек Куланчиевич

“Болочок музыка мугалимдерине комуз күүлөрү аркылуу эстетикалык тарбия берүүнүн педагогикалык шарттары”

2019-02-08

Ерменова Батиля Оралбаевна

“Казахские народные подвижные игры как средство повышения двигательной активности учащихся 5-6-классов” (на примере уроков физической культуры)

2019-01-25

Шестель Виктория Владимировна

“Педагогические условия формирования ключевых и предметных компетентностей экономической грамотности учащихся средней школы”

2018-12-21

Шамканова Гульмира Джылкычыевна

“Мектепке чейинки балдардын кеп маданиятын дене тарбия көнүгүүлөрү аркылуу өстүрүүнүн педагогикалык шарттары” (3-5 жаштын мисалында)

2018-12-21

Зулуев Бекмурза Бекболотович

"XIX кылымдын экинчи жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим беруу тармагынын тарыхый онугушу (Фергана ороонунун мисалында)"

2018-12-07

Кашматова Жамиля Ашировна

“Башталгыч класстын болочок мугалимдеринин ден соолугун чыңдоо боюнча ишмердүүлүгүн калыптандыруу”

2018-12-07

Абдыбекова Н.А.

“Англис тили сабагында дене тарбия багытындагы студенттердин кеп ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2018-11-23

Мамырова Мээрим Ишенбеоквна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2018-11-04

Эргешали кызы Айчурок

“Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” (англис тилин окутуунун мисалында)

2018-10-05

Бисембаевa Нагимa Асанхановнa

“Педагогические условия формирования профессиональной этики у будущих педагогов”

2018-10-05

Каденова Жаннат Токтомаматовна

“Манас эпосунда бала Манастын инсан, патриот катары калыптанышында элдик тарбия салттарынын ролу”

2018-09-21

Барсанаева Джамиля Сагыналиевна

“Педагогические условия социализации детей в школе через инклюзивное образование”

2018-09-21

Сатыбалдиев Дуйшобай Ражабалиевич

Орто мектептин окуучуларын алгачкы химиялык жана физикалык тушунукторду маалыматтык технологиялардын негизинде окутуунун методикасы

2018-09-05

Содиков Нозим Махмадинович

"Мевлана Желаледдин Руминин мурастарындагы педагогикалык идеяларды азыркы мектеп окуучуларын тарбиялоодо колдонуу мумкунчулуктору"

2018-06-29

Мадаминов Гапыр Маматкулович

«Айыл мектептеринде ата-энелердин педагогикалык маданиятын өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары»

2018-06-29

Мамырова Мээрим Ишенбековна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2018-06-29

Ниязова Айнагуль Маликовна

Научно-методические основы современной системы оценки учебных достижений учащихся общеобразовательных школ” (на примере предметов русский язык и литература)

2018-06-27

Качиева Апал Ешембековна

"Азыркы мектеп шартында класс жетекчинин ишмердуулугун онуктуруу"

2018-05-08

Ажибаева Айнура Жакшымбековна

“Теория и практика управления качеством подготовки учителей начальной школы”

2018-02-11

Арунова Жайнагуль Кемеловна

“Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие модернизации учебного процесса”

2017-03-24

Кырбашова М.Т.

“Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып-билүүчүлүк өз алдынчалыгын калыптандыруу”

2017-02-10

Шамбеталиев Канатбек Ыбыкеевич

“ЖОЖдун студенттеринин чыгармачыл таанып-билүү активдүүлүгүн дисциплиналар аралык байланышта өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары”

2017-02-10

Умарбекова Анара Анарбаевна

“Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу”

2017-01-27

Шеримбекова Алтынай Мукасовнанын

Список научных трудов

2017-01-12

Бектуров Туйгун Муктарович

“Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл.)”

2016-12-09

Өмүрканова Чынара Токолоңовна

“Жогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берүүнү моделдештирүү”

2016-12-09

Колбаев Канат Байболдуевич

“Модель институциональной системы оценки качества образования и методика её реализации в системе высшего профессионального образования”

2016-12-09

Абдыгазиева Назира Каныметовна

“Формирование коммуникативного лидерства студентов ВУЗа (на примере дисциплины “Русский язык”)”

2016-11-02

Кособаева Бакдолот

“Орто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы”

2016-06-24

Джумабаева Гулайым Абдысаматовна

“Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери”

2016-05-27

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

“Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе”

2016-02-26

Курманалиева Айнура Озубековна

“Болочоктогу инженерлердин кретивдүүлүгүн маалыматтык технологияларды колдонуу менен калыптандыруунун дидактикалык негиздери”

0000-00-00

Нуркулова Эльмира Рыскельдиевна

“Совершенствование профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов”

0000-00-00

Омурзакова Чолпон Шайлообековна

“Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу (7-класстын Информатика предметинин мисалында)”

0000-00-00

Сергеева Валерия Викторовна

0000-00-00

Кулуева Фарида Шабданбековна

«Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары»

0000-00-00

Муратова Айнура Муратовна

«Мектепке чейинки педагогдордун улуттук музыкага кызыгуусун калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

0000-00-00