Список научных трудов


Зулуев Бекмурза Бекболотович

"XIX кылымдын экинчи жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим беруу тармагынын тарыхый онугушу (Фергана ороонунун мисалында)"

2018-12-07

Кашматова Жамиля Ашировна

“Башталгыч класстын болочок мугалимдеринин ден соолугун чыңдоо боюнча ишмердүүлүгүн калыптандыруу”

2018-12-07

Мамырова Мээрим Ишенбеоквна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2018-11-04

Ажибаева Айнура Жакшимбаевна

“Теория и практика управления качеством подготовки учителей начальной школы”

2018-11-02

Эргешали кызы Айчурок

“Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” (англис тилин окутуунун мисалында)

2018-10-05

Бисембаевa Нагимa Асанхановнa

“Педагогические условия формирования профессиональной этики у будущих педагогов”

2018-10-05

Каденова Жаннат Токтомаматовна

“Манас эпосунда бала Манастын инсан, патриот катары калыптанышында элдик тарбия салттарынын ролу”

2018-09-21

Содиков Нозим Махмадинович

"Мевлана Желаледдин Руминин мурастарындагы педагогикалык идеяларды азыркы мектеп окуучуларын тарбиялоодо колдонуу мумкунчулуктору"

2018-06-29

Мадаминов Гапыр Маматкулович

«Айыл мектептеринде ата-энелердин педагогикалык маданиятын өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары»

2018-06-29

Мамырова Мээрим Ишенбековна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2018-06-29

Ниязова Айнагуль Маликовна

Научно-методические основы современной системы оценки учебных достижений учащихся общеобразовательных школ” (на примере предметов русский язык и литература)

2018-06-27

Качиева Апал Ешембековна

"Азыркы мектеп шартында класс жетекчинин ишмердуулугун онуктуруу"

2018-05-08

Арунова Жайнагуль Кемеловна

“Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие модернизации учебного процесса”

2017-03-24

Кырбашова М.Т.

“Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып-билүүчүлүк өз алдынчалыгын калыптандыруу”

2017-02-10

Шамбеталиев Канатбек Ыбыкеевич

“ЖОЖдун студенттеринин чыгармачыл таанып-билүү активдүүлүгүн дисциплиналар аралык байланышта өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары”

2017-02-10

Умарбекова Анара Анарбаевна

“Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу”

2017-01-27

Шеримбекова Алтынай Мукасовнанын

Список научных трудов

2017-01-12

Бектуров Туйгун Муктарович

“Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл.)”

2016-12-09

Өмүрканова Чынара Токолоңовна

“Жогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берүүнү моделдештирүү”

2016-12-09

Колбаев Канат Байболдуевич

“Модель институциональной системы оценки качества образования и методика её реализации в системе высшего профессионального образования”

2016-12-09

Абдыгазиева Назира Каныметовна

“Формирование коммуникативного лидерства студентов ВУЗа (на примере дисциплины “Русский язык”)”

2016-11-02

Кособаева Бакдолот

“Орто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы”

2016-06-24

Джумабаева Гулайым Абдысаматовна

“Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери”

2016-05-27

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

“Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе”

2016-02-26

Курманалиева Айнура Озубековна

“Болочоктогу инженерлердин кретивдүүлүгүн маалыматтык технологияларды колдонуу менен калыптандыруунун дидактикалык негиздери”

0000-00-00

Нуркулова Эльмира Рыскельдиевна

“Совершенствование профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов”

0000-00-00

Омурзакова Чолпон Шайлообековна

“Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу (7-класстын Информатика предметинин мисалында)”

0000-00-00

Сергеева Валерия Викторовна

0000-00-00

Кулуева Фарида Шабданбековна

«Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары»

0000-00-00