Адистин паспорту


 

Идентификациясы

 

1.Фамилиясы____Мамытов_______________________

2. Аты Абакир

3. Атасынын аты__________________________________

4. Жынысы______Эркек____________________________

5.Туулган датасы____18-июнь 1954-ж._________________

6. Туулган жери__Кара-кочкор айылы, Кара-Кулжа району_________

7. Улуту___кыргыз________________________________________

8. Жарандыгы_______кыргызстандык________________________________

Билими

1.      Аталышы_Кыргыз мамлекеттик физкультура институту________________________

ЖОЖДу бүтүргөн жылы____1976____________________

Мамлекети____Кыргыз Республикасы______________________________________

2.      Аспирантуранын түрү (к/с)__Бүткүл союздук физкультура илим изилдөө институту, Москва шаары.____

Мамлекети___Советтик социалисттик республикалар союзу____________________

Иштеген жери

1.      Мамлекети____Кыргыз Республикасы________________________________

2.Облусу_Бишкек шаары____________________________________________

3. Уюм______Кыргыз билим берүү академиясы ______________________________

4. Кызмат орду____Президент_____________________________________

ДК жөнүндө маалымат (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

1. ДКнын шифры_________________________________

2. ДКдагы кызматы_________________________________

3. Илимий адистиги (шифры) боюнча аныктап

карап чыгуу үчүн укуктуулугу____________________________________________________

4. Илимий эмгектеринин жыйындысы боюнча____________________________________

Окумуштуулук даражасынын бар экендиги

1.      Окумуштуулук даражасы (К)____педагогика илимдеринин кандидаты_____________

Илим тармагы_______Педагогика илимдери___________________________

Адистигин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча)__________

13.00.04 – дене тарбия теориясы, машыгуулар жана саламаттыкты сактоо дене маданияты__________________________________________

Даража берилген датасы___21-апрель 1982-ж._____________________________________

2.      Окумуштуулук даражасы (Д)_____ педагогика илимдеринин доктору _____________________________

Илим тармагы_____ Педагогика илимдери _____________________________

Адистигинин шифры (илимий кызматкерлердин номенклатурасы боюнча)______

13.00.04 – дене тарбия теориясы, машыгуулар жана саламаттыкты сактоо дене маданияты________________________________________

Даража берилген датасы____12-ноябрь 1999-ж. (Казахстан Республикасы)_________

27-апрель 2000-ж. (Кыргыз Республикасындагы нострификация болгон датасы)

Окумуштуулук наамынын бар экендиги

1.      Окумуштуулук наамы (доцент/уик)_________________________________________

 

Адистиги_____Дене тарбия теориясы жана методикасы кафедрасы боюнча доцент. СССР Министрлер советинин алдындагы Жогорку Аттестациялык Комиссиянын чечими____________________________________________________________

Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш)

Наам ыйгарылган датасы___24-сентябрь 1982-ж., Москва шаары____________________

2.      Окумуштуулук наамы (профессор)___Дене тарбиянын теориялык негиздери кафедрасы боюнча профессор Россия Федерациясынын илим, жогорку мектеп жана техникалык саясат комитетинин чечими___________________________________

 

Адистиги___________________________________________________________________

_________________________________________________________________караштуу

Окумуштуулар кеңеши (академиялык кеңеш)

Наам ыйгарылган датасы___21-январь 1993-ж.___________________________________________

Академиялык наамынын бар экендиги

1.      Наамы_________________________________Академия________________________

2. Наамы______Кыргыз билим берүү академиясынын академиги_______________

                  Казак педагогика илимдер академиясы − чет өлкөлүк мүчө-корреспенденти

                  Петр Iатындагы илимдер жана искусство академиясы − мүчө-корреспенденти

Илимий жыйынтыктары (бардыгы)

1.      Илимий эмгектеринин саны__175____ анын ичинде, илимий эмгектер – 110 илимий_______монографиялары_4_____

Окуу-методикасы_______59___ачылыштары___________ойлоп табуулары________________

Илимий эмгектери

Негизгилери: илимий адистигин шифры__13.00.04 – дене тарбия теориясы жана методикасы, спорттук машыгуулар, саламаттыкты сактоо жана активдик физкультура_______________

1.___Высшее физкультурное образовани: современное состояние и перспективы на будущее. – Б., 1998. – 240 С.

2. Теория спорта. Учебник для институтов физической культуры. – Б., 2005. – 252 С.

3. Дене маданияты теориясы. Окуу куралы. – Б., 2011. – 181 Б.

4. Спорт теориясы. Окуу куралы., − Б., 2016. – 136Б.___________________________________________________________________

 

Негизги чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры_ 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы_____________________________

1.__Модернизация системы образования Кыргызской Республики. – Б., 2014, − 296 С.__________

2._Основы педагогического оценивания. Учебное пособие по подготовке бакалавров (направление «Педагогичекое образование»). – Б., 2014, Кирланд. – 186 С.________________________________

3.__О разработке предметных стандартов нового поколения общего среднего образования в Кыргызской Республике.− Б., // Известия КАО 2016. №1(37)____− С. 12-20.______________

4. Система среднего профессионального образования и профессиональные образовательные стандарты в Кыргызской Республике. Аналитический доклад. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. – Москва, МИСиС, 2011. – 70 С.

Кошумча чектеш эмгектери: илимий адистигинин шифры______________________________

1.______________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

Резюме (ЖАКтын кызматкерлери тарабынан толтурулат)

Кеңештин курамына киргизилишине мүмкүн болгон адистиги (шифры)

1.      Негизги__________________2.Чектеш адистиги__________________________

3.Кошумча адистиги________________________

Толтурулган датасы 20_____ж. «_______»_________________________________________

ДКнынтөрагасы________________  ____________________________________________

                               (колу)                                                                (Ф.А.А.)

ЖАКтын бөлүмүнүн №_____________________________ Жооптуу адам

Эскертүү: анкетаны толтурууда кыскартууларды колдонбоо керек