Заключение эспертной комиссии


Зулуев Бекмурза Бекболотович

"XIX кылымдын экинчи жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим беруу тармагынын тарыхый онугушу (Фергана ороонунун мисалында)"

2018-10-26

Муратова Айнура Муратовна

“Мектепке чейинки билим берүүдө болочок педагогдордун улуттук музыкага кызыгуусун калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2018-10-05

Ажибаева Айнура Жакшимбаевна

“Теория и практика управления качеством подготовки учителей начальной школы”

2018-09-05

Мамырова Мээрим Ишенбеоквна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2018-09-05

Каденова Жаннат Токтомаматовна

“Манас эпосунда бала Манастын инсан, патриот катары калыптанышында элдик тарбия салттарынын ролу”

2018-06-29

Мамырова Мээрим Ишенбековна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2018-06-29

Мадаминов Гапыр Маматкулович

«Айыл мектептеринде ата-энелердин педагогикалык маданиятын өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары»

2018-06-27

Ниязова Айнагуль Маликовна

Научно-методические основы современной системы оценки учебных достижений учащихся общеобразовательных школ” (на примере предметов русский язык и литература)

2018-06-27

Эргешали кызы Айчурок

“Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” (англис тилин окутуунун мисалында)

2018-06-27

Арунова Жайнагуль Кемеловна

Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие их модернизвации

2018-05-23

Сергеева Валерия Викторовна

Научно-педагогические основы формирования патриотической культуры будущих педагогов в вузе

2018-05-15

Арунова Жайнагуль Кемеловна

“Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие модернизации учебного процесса”

2017-03-24

Кырбашова М.Т.

“Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып-билүүчүлүк өз алдынчалыгын калыптандыруу”

2017-03-14

Карыбекова Нургул Муратбековна

“Научно-теоретические основы и педагогические условия изучения иностранных языков на базе двуязычия в вузе”

2017-02-10

Кособаева Бакдолот

“Орто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы”

2017-01-13

Өмүрканова Чынара Токолоңовна

“Жогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берүүнү моделдештирүү”

2017-01-13

Ахметов Тулемис Секебаевич

“Совершенствование физической подготовки будущих сотрудников финансовой полиции”

2016-12-23

Бектуров Туйгун Муктарович

“Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл.)”

2016-12-09

Абдыгазиева Назира Каныметовна

“Формирование коммуникативного лидерства студентов ВУЗа (на примере дисциплины “Русский язык”)”

2016-11-02

Умарбекова Анара Анарбаевна

«Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу»

2016-09-23

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

“Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе”

2016-04-29

Асекова Жылдыз Дуйшебаевна

«Социально-педагогические условия формирования доброжелательной среды в школе»

2016-04-29

Жакшылыков Жылдызбек Жакшылыкович

“Жогорку окуу жайларындагы окутуу процессин башкаруунун технологияларын өркүндөтүү”

2015-05-22

Ахаева Наталья Васильевна

«Научно-педагогические основы формирования одаренной личности в условиях здоровьесберегающего образовательного пространства»

2013-06-21

Шеримбекова Алтынай Мукасовна

“Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор”

0000-00-00

Нуркулова Эльмира Рыскельдиевна

0000-00-00

Кулуева Фарида Шабданбековна

«Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары»

0000-00-00