Заключение эспертной комиссии


Баялиева Айсулу Суйутбековна

Болочок мугалимдерди кесиптик жактан даярдоодо демократиялуулук салттарды колдонуунун педагогикалык шарттары

2022-01-14

Уркумбаева Рахат Аваскановна

Научно-педагогическая деятельность Л.А. Шеймана и его роль в становлении методики преподавания русской литературы в кыргызской школе

2022-01-14

Кудайбердиева Гульмира Каримовна

Научные основы управления качеством общего среднего образования в Кыргызской Республике

2022-01-14

Эргешова Кундуз Абдылаковна

Салттуу кыргыз үй-бүлөсүндө балдардын курагына жараша тарбиялоонун өзгөчөлүктөрү

2021-12-17

Сади Кылыч

Лицейчилердин таанып-билүү билгичтиктерин маалыматтык технологиялардын негизинде өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары

2021-12-17

Чинибаева Гульнар Дуйсековна

Развитие сравнительной педагогики в Республике Казахстан

2021-10-29

Былыкова Махабат Максатовна

ОКУТУУНУН ИНТЕРАКТИВДҮҮ УСУЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН СТУДЕНТТЕРДИН ТААНЫП-БИЛҮҮ АКТИВДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2021-10-15

Абдыракунова Жылдыз Сатаровна

Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесиптик багыт берүүдө үй-бүлөлүк тарбиялоонун таасирлеринин педагогикалык негиздери

2021-10-15

Кушчубек кызы Ширин

Кыргызские народные игры как средство формирования ценностных ориентаций у детей дошкольного возраста

2021-09-17

Жумакадырова Чынара Жумакадыровна

Педагогические условия формирования навыков здорового и безопасного образа жизни школьников»

2021-09-17

Умарова Рита Нурдиновна

Кыргыздардын салттуу педагогикалык маданиятындагы кыз балдарды социалдаштыруу системасы

2021-06-25

Такенова Жылдыз Тунгучбаевна

Педагогические условия формирования мотивации к изучению иностранного языка у студентов неязыковых специальностей

2021-06-25

Туребеков Биржан Анарбекович

Научные основы модернизации содержания трехразовых в неделю уроков физической культуры в начальной школе

2021-05-28

Оралова Зауреш Мекенбаевна

Педагогические условия формирования ключевых компетенций будущих экономистов

2021-05-28

Мураталиева Мира Алымбековна

Научно-педагогические основы формирования общепрофессиональных компетенций будущих учителей истории

2021-05-28

Джапарова Замира Бердибековна

Жалпы билим берүү уюмдарынын педагогдорунун инклюзивдик компетенттүүлүгүн калыптандыруудагы педагогикалык шарттар

2021-04-30

Таирова Калбубу Акматжановна

Кыргыз жазуучуларынын көркөм чыгармалары аркылуу окуучуларды мекенчилдикке тарбиялоо

2021-04-16

Алиева Канышай Уларовна

Башталгыч класстын окуучуларын үй-бүлөдө руханий-адептик тарбиялоонун педагогикалык шарттары

2021-04-16

Эсеналиева Гульзат Ашимовна

Оценка учебных достижений студентов педагогических колледжей с помощью компьютерного тестирования

2021-03-26

Айдарова Жыпаргул Мусаевна

ѲСПҮРҮМ КУРАКТАГЫ ОКУУЧУЛАРЫНЫН ОКУУ КѲНДҮМДѲРҮН ѲНҮКТҮРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2021-03-26

Толоев Максатбек Женишович

ЖОГОРКУ КЛАССТЫН МЕКТЕП ОКУУЧУЛАРЫНЫН АГРЕССИВДҮҮЛҮК ЖОРУКТАРЫН ЖОЮУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2021-02-25

Качкын уулу Алтынбек

" Айыл мектебинин келечектеги мугалиминин кесиптик-педагогикалык маданиятын калыптандыруу"(педагогикалык дисциплиналарды окутууда)

2021-02-25

ЭРГЕШАЛИ кызы АКТИЛЕК

ЖОГОРКУ КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫН ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН БААЛУУЛУКТАРЫ АРКЫЛУУ ҮЙ-БҮЛӨЛҮК ТУРМУШКА ДАЯРДОО

2021-02-25

Жолдошова Бибигул Алайчиевна

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДА АДАБИЙ ОКУУ САБАГЫНДА ОКУУЧУЛАРДЫН КРЕАТИВДҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ

2021-02-24

Озтюрк Мадина Шамильевна

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА И СЕРВИСА НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

2020-10-20

Нургаманбетова Раугаш Канатбековна

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ

2020-03-13

Назарматова Гулжан

"Педагогические основы формирования коммуникативной компетентности преподавателей в процессе повышения квалификации"

2020-02-28

Жакипов Адилбек Жолдошович

Кыргыз эл кыймылдуу оюндарын дене тарбия сабактарында колдонуу жолдору жана шарттары

2020-02-28

Абдулхоликзода Лутфия Абдулхолик

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

2019-12-27

Айтышова Жаныл Токтосуновна

ЗЭЭНДҮҮ БАЛДАРДЫН ОКУУ ПРОЦЕССИН УЮШТУРУУНУН ДИДАКТИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2019-12-22

Байтокова Айнура Сыйлашовна

«Болочок мугалимдердин жалпы адамзаттык баалуулуктарын калыптандыруу (Ч. Айтматовдун чыгармаларынын үлгүсүндө)»

2019-11-22

Саванкова Марина Владимировна

Формирование межкультурно-коммуникативной компетенции в процессе самостоятельной деятельности студентов по иностранному языку (на основе портфолио)

2019-11-22

Ашымбаева Токтобубу Абасовна

"Социалдык педагогдордун компетенттуулугун калыптандыруунун педагогикалык шарттары" (Кыргыз Республикасынын мисалында)

2019-11-22

Кулуева Сейдана Сатаровна

«Педагогические условия развития мотивации учебно профессиональной деятельности студентов педвузов»

2019-10-25

Шамырканова Надира Бейшенкариевна

“Башталгыч класстын окуучуларынын өз алдынча иштөөсүн уюштуруунун педагогикалык шарттары”

2019-09-27

Кулуева Сейдана Сатаровна

“Педагогические условия развития мотивации учебно-профессиональной деятельности студентов педвузов”

2019-09-27

Умирбекова Айзат Кампитовна

Подготовка будущего учителя к реализации новых подходов в преподавании и обучении

2019-09-27

Табалдиева Чынара Бейшенкариевна

“Негизги мектепте Кыргыз Республикасынын географиясын окутууда окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу”

2019-06-21

Дергунова Елена Юрьевна

“Педагогические условия формирования поликультурной личности студентов неязыковых специальностей вузов”

2019-06-21

Шамканова Гульмира Джылкычыевна

Мектепте чейинки балдардын кеп маданиятын дене-тарбия конугуулору аркыуу остуруунун педагогикалык шарттары (3-5 жаштын мисалында)

2019-05-31

Ерменова Батиля Оралбаевна

“Казахские народные подвижные игры как средство повышения двигательной активности учащихся 5-6-классов” (на примере уроков физической культуры)

2019-02-22

Тулобердиев Калыбек Кемелович

“Формирование трудовой активности сельских школьников в процессе организации внеклассной и внешкольной работы”

2019-02-21

Рыспаева Чолпон Курманбековна

“Башталгыч класстын окуучуларынын окуу мотивациясын калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2019-02-08

Джакыпов Кубатбек Куланчиевич

“Болочок музыка мугалимдерине комуз күүлөрү аркылуу эстетикалык тарбия берүүнүн педагогикалык шарттары”

2019-02-08

Барсанаева Джамиля Сагыналиевна

“Педагогические условия социализации детей в школе через инклюзивное образование”

2019-01-11

Кашматова Жамиля Ашировна

“Башталгыч класстын болочок мугалимдеринин ден соолугун чыңдоо боюнча ишмердүүлүгүн калыптандыруу”

2018-12-07

Зулуев Бекмурза Бекболотович

"XIX кылымдын экинчи жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим беруу тармагынын тарыхый онугушу (Фергана ороонунун мисалында)"

2018-10-26

Муратова Айнура Муратовна

“Мектепке чейинки билим берүүдө болочок педагогдордун улуттук музыкага кызыгуусун калыптандыруунун педагогикалык шарттары”

2018-10-05

Ажибаева Айнура Жакшимбаевна

“Теория и практика управления качеством подготовки учителей начальной школы”

2018-09-05

Мамырова Мээрим Ишенбеоквна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2018-09-05

Сатывалдиев Дүйшөбай Ражабалиевич

“Орто мектептин окуучуларын алгачкы химиялык жана физикалык түшүнүктөрдү маалыматтык технологиялардын негизинде окутуунун методикасы”

2018-09-05

Каденова Жаннат Токтомаматовна

“Манас эпосунда бала Манастын инсан, патриот катары калыптанышында элдик тарбия салттарынын ролу”

2018-06-29

Мадаминов Гапыр Маматкулович

«Айыл мектептеринде ата-энелердин педагогикалык маданиятын өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары»

2018-06-27

Ниязова Айнагуль Маликовна

Научно-методические основы современной системы оценки учебных достижений учащихся общеобразовательных школ” (на примере предметов русский язык и литература)

2018-06-27

Эргешали кызы Айчурок

“Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” (англис тилин окутуунун мисалында)

2018-06-27

Арунова Жайнагуль Кемеловна

Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие их модернизвации

2018-05-23

Сергеева Валерия Викторовна

Научно-педагогические основы формирования патриотической культуры будущих педагогов в вузе

2018-05-15

Арунова Жайнагуль Кемеловна

“Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие модернизации учебного процесса”

2017-03-24

Кырбашова М.Т.

“Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып-билүүчүлүк өз алдынчалыгын калыптандыруу”

2017-03-14

Карыбекова Нургул Муратбековна

“Научно-теоретические основы и педагогические условия изучения иностранных языков на базе двуязычия в вузе”

2017-02-10

Кособаева Бакдолот

“Орто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы”

2017-01-13

Өмүрканова Чынара Токолоңовна

“Жогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берүүнү моделдештирүү”

2017-01-13

Ахметов Тулемис Секебаевич

“Совершенствование физической подготовки будущих сотрудников финансовой полиции”

2016-12-23

Бектуров Туйгун Муктарович

“Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл.)”

2016-12-09

Абдыгазиева Назира Каныметовна

“Формирование коммуникативного лидерства студентов ВУЗа (на примере дисциплины “Русский язык”)”

2016-11-02

Умарбекова Анара Анарбаевна

«Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу»

2016-09-23

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

“Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе”

2016-04-29

Асекова Жылдыз Дуйшебаевна

«Социально-педагогические условия формирования доброжелательной среды в школе»

2016-04-29

Жакшылыков Жылдызбек Жакшылыкович

“Жогорку окуу жайларындагы окутуу процессин башкаруунун технологияларын өркүндөтүү”

2015-05-22

Ахаева Наталья Васильевна

«Научно-педагогические основы формирования одаренной личности в условиях здоровьесберегающего образовательного пространства»

2013-06-21

Шеримбекова Алтынай Мукасовна

“Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор”

0000-00-00

Нуркулова Эльмира Рыскельдиевна

0000-00-00

Кулуева Фарида Шабданбековна

«Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары»

0000-00-00