Отзыв II оппонентова


Мамырова Мээрим Ишенбековна

“Педагогические условия формирования ценностных ориентаций студентов средствами народных традиций”

2019-02-12

Кулуева Фарида Шабданбековна

“Колледждерде маалыматтык-коммуникациялык технологияларды кесипке багыттап окутуунун педагогикалык шарттары”

2019-02-11

Зулуев Бекмурза Бекболотович

"XIX кылымдын экинчи жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим беруу тармагынын тарыхый онугушу (Фергана ороонунун мисалында)"

2019-01-15

Ажибаева Айнура Жакшимбаевна

“Теория и практика управления качеством подготовки учителей начальной школы”

2018-12-11

Бисембаевa Нагимa Асанхановнa

“Педагогические условия формирования профессиональной этики у будущих педагогов”

2018-11-13

Эргешали кызы Айчурок

“Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” (англис тилин окутуунун мисалында)

2018-11-13

Ниязова Айнагуль Маликовна

«Научно-методические основы современной системы оценки учебных достижений учащихся общеобразовательных школ» (на примере русского языка и литература)

2018-10-16

Содиков Нозим Махмадинович

"Мевлана Желаледдин Руминин мурастарындагы педагогикалык идеяларды азыркы мектеп окуучуларын тарбиялоодо колдонуу мумкунчулуктору"

2018-08-27

Мадаминов Гапыр Маматкулович

«Айыл мектептеринде ата-энелердин педагогикалык маданиятын өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары»

2018-08-26

Качиева Апал Ешембековна

“Азыркы мектеп шартында класс жетекчинин ишмердүүлүгүн өнүктүрүү”

2018-06-19

Арунова Ж.К.

“Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие их модернизации”

2018-06-19

Сергеева Валерия Викторовна

“Научно-педагогические основы формирования патриотической культуры будущих педагогов в вузе”

2018-05-15

Колбаев Канат Байболдуевич

“Модель институциональной системы оценки качества образования и методика её реализации в системе высшего профессионального образования”

2017-11-26

Кырбашова М.Т.

“Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып-билүүчүлүк өз алдынчалыгын калыптандыруу”

2017-11-14

Карыбекова Нургул Муратбековна

“Научно-теоретические основы и педагогические условия изучения иностранных языков на базе двуязычия в вузе”

2017-10-17

Несипбаева Заурегуль Сагымбековна

“Формирование нравственных качеств старшеклассников в условиях полилингвального обучения”

2017-10-17

Кособаева Бакдолот

“Орто мектепте химиялык билим берүүнү өркүндөтүүнүн теориясы жана практикасы”

2017-09-19

Курманалиева Айнура Озубековна

“Болочоктогу инженерлердин кретивдүүлүгүн маалыматтык технологияларды колдонуу менен калыптандыруунун дидактикалык негиздери”

2017-06-20

Омурканова Чынара Токолоновна

Жогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берууну моделдештируу

2017-06-20

Омурзакова Чолпон Шайлообековна

“Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдүү компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу (7-класстын Информатика предметинин мисалында)”

2017-05-16

Ахметов Тулемис Секебаевич

“Совершенствование физической подготовки будущих сотрудников финансовой полиции”

2017-05-16

Абдыгазиева Назира Каныметовна

“Формирование коммуникативного лидерства студентов ВУЗа (на примере дисциплины “Русский язык”)”

2017-04-18

Бектуров Туйгун Муктарович

“Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл.)”

2017-04-18

Нуркулова Эльмира Рыскельдиевна

“Совершенствование содержания профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов”

2017-03-24

Джумабаева Гулайым Абдысаматовна

“Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери”

2017-03-24

Сартбекова Нуржан Коодоевна

“Болочок инженерлердин башка тилдүү коммуникациялык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери”

2017-02-14

Умарбекова Анара Анарбаевна

“Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу”

2017-01-17

Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

“Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе”

2016-12-13

Асекова Жылдыз Дуйшебаевна

“Социально-педагогические условия формирования доброжелательной среды в школе”

2016-11-18

Жакшылыков Жылдызбек Жакшылыкович

“Жогорку окуу жайларындагы окутуу процессин башкаруунун технологияларын өркүндөтүү”

2016-11-18

Шеримбекова Алтынай Мукасовна

“Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор”

0000-00-00