Табалдиева Чынара Бейшенкариевна


#

Электронные версии публикаций соискателей

1

Географиянын класстан тышкаркы иштеринде окуучуларгаэкологиялык тарбия беруунунозгочолугу

2

Корком адабияттын экологиялык педагогикалык функциясы

3

Кенже оспурумдорду экологиялык жактан тарбиялоонун мазумуну жана критерийлери

4

Гуманитардык сабактардын экологиялык тарбия беруу мумукунчулуктору

5

Кыргыз корком адабиятында экологиялык тарбия

7

География предметин окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу

8

Формирование экологической культуры школьников на уроках географии

9

География сабагы аркылуу окууулардын эколгиялык маданиятын калыптандыруунун педагогикалык модели

10

Экологическая составляющая на уроках географии как основа в системе формирования экологической културы

8

Педагогические условия формирования поликультурной личности студентов языковых специальностей ВУЗов

13

То the Issue of Multicultural Education in Kazakhstan