Айтышова Жаныл Токтосуновна


#

Электронные версии публикаций соискателей

23

Мектеп жашына чейинки зээндүү балдардын чыгармачылык изденүүсүндөгү эмоциянын компоненттери

2

Балдардын билимин сапаттуу өнүктүрүүдө социалдык интелектин ролу.

3

Мсктеп жашына чейинки зээндүү балдардын чыгармачылык изденүүсүндөгү эмоциянын компоненттери

4

Жендөмдүү балдарды изилдөөнүн кээ бир педагогикалык жолдору

5

Самостjятелная работа как условие развития творческой активности одаренных учащихся

6

Интеллект түрлөрү жана окутуунун натыйжалуулугун арттыруу масел елери.

7

Педагогические поддержки одаренных детей

8

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ОДАРЕННЫХДЕТЕЙ

9

Педагогические технологии к взаимодействию с одаренными детьми

10

Этнопедагогикадагы тарбиялоонун негизги маселелери

11

Таланттуу балдарды тарбиялоодогу мектептердин ролу

12

Окуучунун жөндөмдүүлүгүн үЙрӨНүүнү кээ бир жолдору

13

БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАГЫ БАЛДАР МЕЛЕН ИШТООДӨ ДИАГНОЗ КОЮУ ЖАНА АНЫН УСУЛДАРЫ

15

Подготовка педагога к взаимодействию с одаренными детьми

16

Чыгармачыл балдардын талантын өпүктүрүүдо педагогикалык жардам берүү