Кандидаттык диссертацияны коргоо Главная

2019-11-22 в 13:00:00

2019-жылдын 22-ноябрында саат 13.00 дө720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 дареги боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын ыйгаруу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин жыйынында Табалдиева Чынара Бейшенкариевнанын “Негизги мектепте Кыргыз Республикасынын географиясын окутууда окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу” аттуу темада 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын коргоосу болот.

Илимий жетекчи: экономика илимдеринин доктору, профессорАтышов Көбөгөн Атышович.

Расмий оппоненттер:педагогика илимдеринин доктору, профессор Каниметов Жангороз Каниметович; педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Даминова Инабат.

Жетектөөчү мекеме: Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин педагогика жана педагогикалык технологиялар кафедрасы.

Диссертация менен И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын Илимий китепканаларынан таанышууга болот. Дареги: 720026, Бишкек шаары, И. Раззаков көчөсү, 51 жана дискеңештин сайтынан таанышууга болот (www. arabaev. kg).

 

22-ноября 2019 года в 15.30часов на заседании диссертационного совета Д 13.18.573 при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по адресу: 720026, г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51 состоится защита диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук Дергуновой Елены Юрьевнына тему: “Педагогические условия формирования поликультурной личности студентов неязыковых специальностей вузов”по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.

Научный руководитель:доктор педагогических наук, профессор Калдыбаева Айчүрөк Токтополотовна.

Официальные оппоненты:доктор педагогических наук, доцент Сартбекова Нуржан Коодоевна; кандидат педагогических наук, доцент Жолчиева Айнура Алибековна.

Ведущая организация: кафедра педагогики и психологии Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева.

С диссертацией можно ознакомиться в Научных библиотеках Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования, по адресу: г. Бишкек, ул. И. Раззакова, 51, а также на сайте диссовета  (www. arabaev. kg).