И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун №10 токтом Главная

2016-09-23

Күн тартиби:

 

1.  Ажыкулов Сапарбек Мажитовичтин “Окуу-тарбия процессиндеги педагогикалык кырдаалдар жана аларды чечүүнүн жолдору” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо (Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Рысбаев С.К.).

 

2.                Эрдолатов Санжарбек Сайпидиновичтин “Маалыматтык технологияларды колдонуунун негизинде техникалык багытта окуган студентердин билим сапатын өркүндөтүү” (информатиканы окутуунун мисалында)аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо (Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Каниметов Ж.).

 

3.1.         Диссертацияларды коргоого сунуштоо.

 

3.2. Разное. Прием документов, представленных на соискание ученой степени в диссертационный совет: