И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун №21 токтом Главная

2017-03-10

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун

№21 токтому

10.03.2017-ж

Катышкандар: 9 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы  тиркелет).

Күн тартиби:

 

1.  Бектуров Туйгун Муктаровичтин “Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл.)” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Муратов А.Ж.).

2.1.  Өмүрканова Чынара Токолоңовнанын “Жогорку окуу жайда аралыктан окутуунун шартында педагогикалык билим берүүнү моделдештирүү” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Калдыбаева А.Т.).

3.1.         Ар кандай маселелер. Диссертацияларды коргоого сунуштоо.