И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун №22 токтом Главная

2017-03-24

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун

№22 токтому

24.03.2017-ж

Катышкандар: 11 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы  тиркелет).

Күн тартиби:

1.                Джумабаева Гулайым Абдысаматовнанын “Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Добаев К.Д.).

 

2.  Публичная защита кандидатской диссертации Нуркуловой Эльмиры Рыскельдиевнына тему: “Совершенствование содержания профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования(Научный руководитель: д.п.н., профессор Калдыбаева А.Т.).

3.1.         Разное: Рекомендации диссертаций к защите.