И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун №1 токтому Главная

2018-04-06

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун

№1 токтому

6.04.2018-ж.

Катышкандар: 9 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

Күн тартиби:

Диссертациялык кеңеш эксперттердин бүтүмүн угуп, талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

а)   аталган темадагы диссертациялык иш боюнча эксперттик комиссиянын бүтүмү бекитилсин;

б)   Содиков Нозимджон Махмадиновичтин диссертациялык иши алдын-ала коргоого сунушталсын.

2. Угулду:Мадаминов Гапыр Маматкуловичтин “Айыл мектептеринде ата-энелердин педагогикалык маданиятын өнүктүрүүнүн педагогикалык шарттары” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча эксперттик комиссиянын мүчөсү д.п.н. Г.Т. Карабалаева КР ЖАКтын эксперттик комиссиясынын мүчөсү болгондугуна байланыштуу эксперттик комиссиянын курамын өзгөртүү жөнүндөгү маалымат.

Диссертациялык кеңеш талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

а)Г.Т. Карабалаеванын кандидатурасы алмаштырылсын жана эксперттик комиссиянын курамына п.и.д., проф. Н.А. Асипова киргизилсин.

3. Слушали: ученого секретаря об изменении оппонентапо диссертации Сергеевой Валерии Викторовны на тему: “Научно-педагогические основы формирования патриотической культуры будущих педагогов в вузе”.

С учетом обсуждений диссертационный совет постановляет:

В связи с тем, что предложенная кандидатура третьего оппонента Карабалаевой Г.Т. стала членом экспертной комиссии ВАК КР, заменить её на д.п.н., проф. Панковой Т.В.

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                           Мамытов А.М.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                         Калдыбаева А.Т.

  1. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын буйругу менен тааныштыруу
  2. КР Жогорку аттестациялык комиссиясы тарабынан жүргүзүлүп жаткан өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат
  3. Диссертацияларды коргоого сунуштоо. 1.Угулду: Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Содиков Нозимджон Махмадиновичтин “Мевлананын насааттарынын педагогикалык негиздери жана мектеп окуучуларын көп кырдуу адеп-ахлактуулукка тарбиялоодогу ролу” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча эксперттик комиссиянын (эксперттер: п.и.д., проф. Алимбеков А., п.и.д., проф. Чоров М.Ж., п.и.д., проф. Дюшеева Н.К.) бүтүмүн кабыл алуу жөнүндөгү маалыматы.
  4.