И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отуруму Главная

2018-06-29

Катышкандар: 10 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

Күн тартиби:

  1. Качиева Апал Ешембековнанын “Азыркы мектеп шартында класс жетекчинин ишмердүүлүгүн өнүктүрүү” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий жетекчи: педагогика илимдеринин доктору, профессор Мамбетакунов Э.М.).
  2. Публичная защита кандидатской диссертации Аруновой Жайнагуль Кемеловнына тему: “Интерактивные методы обучения на занятиях по русскому языку в вузе как условие их модернизации” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования (Научный руководитель: д.п.н, проф. Панкова Т.В.).
  3. 1. Ар кандай маселелер. Диссертацияларды коргоого сунуштоо. 1. Угулду: Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Каденова Жаннат Токтомаматовнанын “Манас эпосунда бала Манастын инсан, патриот катары калыптанышында элдик тарбия салттарынын ролу” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча эксперттик комиссиянын (эксперттер: п.и.д., проф. Алимбеков А., п.и.д., проф. Муратов А.Ж., п.и.к., доц. Тажикова Б.Ш.) бүтүмүн кабыл алуу жөнүндөгү маалыматы.

        3.2. Диссертациялык кеңешке илимий даражаларды берүүнүн жобосуна ылайык изденүүчүнүн документтерин кабыл алуу.

1. Угулду:Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Сатывалдиев Дүйшөбай Ражабалиевичтин “Орто мектептин окуучуларына алгачкы химиялык, физикалык түшүнүктөрдү маалыматтык технологиялардын негизинде окутуунун методикасы” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы, 13.00.02 – окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (химия) адистиктерибоюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча маалыматы (Илимий жетекчилер: п.и.д., профессор Сияев Т.М., х.и.к., профессор Сагындыков Ж.).