И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин отурумунун №11 токтом Главная

2016-10-07

Күн тартиби:

 

1.  Умарбекова Анара Анарбаевнанын “Айылдык башталгыч мектеп менен үй-бүлөнүн бирдиктүү аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Мамбетакунов Э.М.).

 

2.                Шеримбекова Алтынай Мукасовнанын “Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо (Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Ишекеев Н.И.).

3. 3.1.         Прием документов, представленных на соискание ученой степени в диссертационный совет: