И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун №8 токтому Главная

2018-10-05

Катышкандар: 9 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

 

Күн тартиби:

 

 1. Эргешали кызы Айчүрөктүн “Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилдерин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Асипова Н.А.).

 

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

 1. Педагогика илимдери боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясыныналдындагыдокторлук (кандидиттык) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин Эргешали кызы Айчүрөктүнкандидаттык диссертациясы боюнча бүтүмү бекитилсин.
 2. Эргешали кызы Айчүрөккө 13.00.01 –жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн  коргоого кабыл алынсын.
 3. Расмий оппоненттер катары п.и.д., доцент Сартбекова Н.К., п.и.к., доцент Акматов К.К. дайындалсын;
 4. Жетектөөчү мекеме катары К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин педагогика кафедрасы бекитилсин.
 5. Эргешали кызы Айчүрөктүндиссертациясынын авторефератын чыгарууга уруксат берилсин.

 

 1. Предварительная защита кандидатской диссертации Бисембаевой Нагимы Асанхановнына тему: “Педагогические условия формирования профессиональной этики у будущих педагогов” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования (Научный руководитель: д.п.н., проф. Калдыбаева А.Т.).

 

По данному вопросу заседание диссертационного совета постановляет:

 1. Утвердить заключение диссертационного совета Д 13.18.573по предварительной защите диссертации на соискание ученой степени доктора (кандидата) педагогических наук при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по кандидатской диссертации Бисембаевой Нагимы Асанхановны.
 2. На основании предварительной защиты, результатов дискуссии членов диссертационного совета рекомендовать диссертацию Бисембаевой Нагимы Асанхановны на тему: “Педагогические условия формирования профессиональной этики у будущих педагогов”к публичной защите.
 3. Утвердить в качестве официальных оппонентов: д.п.н., проф. Дюшееву Н.К., к.п.н., доц. Бектурову Э.О.;
 4. В качестве ведущей организации – кафедру педагогики и психологии Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева;
 5. Разрешить выпуск автореферата Бисембаевой Нагимы Асанхановны.

 

3.1. Ар кандай маселелер. Диссертацияларды коргоого сунуштоо

1). Угулду: Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Рыспаева Чолпон Курманбековнанын “Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу мотивациясынын калыптанышынын педагогикалык шарттары” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча эксперттик комиссиянын (эксперттер: п.и.д., профессор Дюшеева Н.К., п.и.д., профессор Акиева Г.С., п.и.к., профессор Джанузаков К.Ч.)бүтүмүн кабыл алуу жөнүндөгү маалыматы.

Диссертациялык кеңеш эксперттердин бүтүмүн угуп, талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

      а)аталган темадагы диссертациялык иш боюнча эксперттик комиссиянын бүтүмү бекитилсин;

      б)Рыспаева Чолпон Курманбековнанындиссертациялык иши алдын-ала коргоого сунушталсын.

2). Угулду: Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Муратова Айнура Муратовнанын “Мектепке чейинки билим берүүдө болочок педагогдордун улуттук музыкага кызыгуусун калыптандыруунун педагогикалык шарттары” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча эксперттик комиссиянын (эксперттер: п.и.д., проф. Алимбеков А., п.и.к., доц. Абышев К.Н., п.и.к. Адылбек к. Г.)бүтүмүн кабыл алуу жөнүндөгү маалыматы.

Диссертациялык кеңеш эксперттердин бүтүмүн угуп, талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

      а)аталган темадагы диссертациялык иш боюнча эксперттик комиссиянын бүтүмү бекитилсин;

      б)Муратова Айнура Муратовнанындиссертациялык иши алдын-ала коргоого сунушталсын.

 

 

 

 

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Мамытов А.М.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.