И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун №11 токтом Главная

2018-11-23

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун

№11 токтому

 

23.11.2018-ж.

Катышкандар: 13 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

 

 

Күн тартиби:

  1. Эргешали кызы Айчүрөктүн “Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” (англис тилин окутуунун мисалында) аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., проф. Асипова Н.А.).

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

  1. Ачык коргоонун, талкуулоонун, диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн жашыруун добуш берүүсүнүн жыйынтыктарынын негизинде Эргешали кызы Айчүрөктүн “Өспүрүм курактагы окуучуларды чет тилин окутуу аркылуу көп маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык шарттары” (англис тилин окутуунун мисалында) аттуу темадагы диссертациясы Кыргыз Республикасынын “Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби жөнүндөгү жобонун” 10 пунктуна ылайык кандидаттык диссертацияга коюлган талаптарга жооп берет деп эсептелинсин.
  2. Эргешали кызы Айчүрөктүн кандидаттык диссертациялык иши боюнча И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча уюшулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин бүтүмү бекитилсин.
  3. Эргешали кызы Айчүрөккө 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын ыйгарууну Кыргыз Республикасынын ЖАКына сунушталат.
  4.  
  5. 2. Публичная защита кандидатской диссертации Бисембаевой Нагимы Асанхановны на тему: “Педагогические условия формирования профессиональной этики у будущих педагогов” по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования (Научный руководитель: д.п.н., проф. Калдыбаева А.Т.).

             По данному вопросу заседание диссертационного совета постановляет:

             1.На основании публичной защиты, дискуссии, результатов тайного голосования членов диссертационного совета, считать, что диссертация Бисембаевой Нагимы Асанхановнына тему: “Педагогические условия формирования профессиональной этики у будущих педагогов” соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям согласно пункту 10 «Положения о порядке присуждения ученых степеней в Кыргызской Республике».

             2.Утвердить заключение диссертационного совета Д 13.15.522по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) педагогических наук при Кыргызском государственном университете им. И. Арабаева и Кыргызской академии образования по кандидатской диссертации Бисембаевой Нагимы Асанхановны.

             3.Ходатайствовать перед ВАК КР о присужденииБисембаевой Нагиме Асанхановнеученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования.

 

  1. 3. Ар кандай маселелер. Диссертацияларды коргоого сунуштоо

Угулду: Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Джакыпов Кубатбек Куланчиевичтин “Болочок музыка мугалимдерине комуз күүлөрү аркылуу эстетикалык тарбия берүүнүн педагогикалык шарттары” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы, адистигибоюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча эксперттик комиссиянын (эксперттер: п.и.д., проф. Каниметов Ж.К., п.и.к., доц. Иманалиев Т.Т., п.и.к., доц. Абышев К.Н.) бүтүмүн кабыл алуу жөнүндөгү маалыматы.

Диссертациялык кеңеш эксперттердин бүтүмүн угуп, талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

      а)аталган темадагы диссертациялык иш боюнча эксперттик комиссиянын бүтүмү бекитилсин;

      б)          Джакыпов Кубатбек Куланчиевичтин диссертациялык иши алдын-ала коргоого сунушталсын.

 

      3.2. Диссертациялык кеңешке илимий даражаларды берүүнүн жобосуна ылайык изденүүчүнүн документтерин кабыл алуу.

1. Угулду:Окумуштуу катчы А.Т. Калдыбаеванын Абдыбекова Нурмира Абдыбековнанын “Англис тили сабагында дене-тарбия багытындагы студенттердин кеп ишмердүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттары” аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча маалыматы (Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Добаев К.Д.).

Диссертациялык кеңеш талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

а)эксперттик комиссияны бекитүү (эксперттер: п.и.д., профессор Асипова Н.А., п.и.д., профессор Алимбеков А., п.и.к., профессор Джанузаков).

             2).Слушали:информацию ученого секретаря А.Т. Калдыбаевой по диссертации Жакпаровой Гульнар Алдангаровны на тему: “Формирование познавательных способностей учащихся младшего школьного возраста на основе межпредметной связи” (на примере предметов “Технология” (труд) и “Математика”) представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и образования (Научный руководитель: д.п.н., проф. Бабаев Д.Б.).

С учетом обсуждений диссертационный совет постановляет:

‒  утвердить экспертную комиссию (эксперты: д.п.н., проф. Дюшеева Н.К., д.п.н., проф. Каниметов Ж.К., к.п.н., доц. Иманалиев Т.Т.).

 

 

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Мамытов А.М.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.