И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун №12 токтом Главная

2018-12-07

 

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун

№12 токтому

 

07.12.2018-ж.

Катышкандар: 10 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

Күн тартиби:

 

 1. Зулуев Бекмурза Бекболотовичтин “XIX кылымдын II жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим берүү тармагынын тарыхый өнүгүшү (Фергана өрөөнүнүн мисалында)” аттуутемадагы докторлук диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий кеңешчи: п.и.д., профессор Муратов А.Ж.).

 

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

 1. Педагогика илимдери боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясыныналдындагыдокторлук (кандидиттык) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин Зулуев Бекмурза Бекболотовичтиндокторлук диссертациясы боюнча бүтүмү бекитилсин.
 2. Зулуев Бекмурза Бекболотовичке13.00.01 –жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин докторуокумуштуулук даражасын алуу үчүн коргоого кабыл алынсын.
 3. Расмий оппоненттер катары п.и.д., профессор Алимбеков А., п.и.д., профессор Раимкулова А.С., т.и.д., профессор Курманова Н.У. дайындалсын;
 4. Жетектөөчү мекеме катары С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин педагогика жана окутуунун технологиясы кафедрасы бекитилсин.
 5. Зулуев Бекмурза Бекболотовичтин диссертациясынын авторефератын чыгарууга уруксат берилсин.

 

2. Кашматова Жамиляхан Ашировнанын “Болочок башталгыч класстын мугалимдеринин ден-соолугун чыңдоо ишмердүүлүгүн калыптандыруу”аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Анаркулов Х.Ф.).

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

 1. Педагогика илимдери боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясыныналдындагыдокторлук (кандидиттык) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин Кашматова Жамиляхан Ашировнанынкандидаттык диссертациясы боюнча бүтүмү бекитилсин.
 2. Кашматова Жамиляхан Ашировнага 13.00.01 –жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн  коргоого кабыл алынсын.
 3. Расмий оппоненттер катары п.и.д., профессор Каниметов Ж.К., п.и.к., доцент Иманбаев А.А. дайындалсын;
 4. Жетектөөчү мекеме катары Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасы бекитилсин.
 5. Кашматова Жамиляхан Ашировнанын диссертациясынын авторефератын чыгарууга уруксат берилсин.

 

 

 

 

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Мамытов А.М.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.