И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун №15 токтом Главная

2019-01-25

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун

№15 токтому

 

25.01.2019-ж.

 

Катышкандар: 12 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

Күн тартиби:

 

  1. Зулуев Бекмурза Бекболотовичтин “XIX кылымдын II жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим берүү тармагынын тарыхый өнүгүшү (Фергана өрөөнүнүн мисалында)”аттуутемадагы докторлук диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча ачык коргоо(Илимий кеңешчи: п.и.д., проф. Муратов А.Ж.).

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

  1. Ачык коргоонун, талкуулоонун, диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнүн жашыруун добуш берүүсүнүн жыйынтыктарынын негизинде Зулуев Бекмурза Бекболотовичтин “XIX кылымдын II жарымындагы жана XX кылымдын башындагы билим берүү тармагынын тарыхый өнүгүшү (Фергана өрөөнүнүн мисалында)” аттуу темадагы диссертациясы Кыргыз Республикасынын “Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби жөнүндөгү жобонун” 9 пунктуна ылайык докторлук диссертацияга коюлган талаптарга жооп берет деп эсептелинсин.
  2. Зулуев Бекмурза Бекболотовичтин докторлук диссертациялык иши боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн диссертацияларды коргоо боюнча уюшулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин бүтүмү бекитилсин.
  3. Зулуев Бекмурза Бекболотовичке 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору илимий даражасын ыйгарууну Кыргыз Республикасынын ЖАКына сунушталат.

2. 1. Ар кандай маселелер. Диссертацияларды коргоого сунуштоо.

             Угулду: Эксперттик комиссиянын төрайымы Н.К. Дюшееванын Шамканова Гульмира Джылкычиевнанын “Мектепке чейинки балдардын кеп маданиятын дене тарбия көнүгүүлөрү аркылуу өстүрүүнүн педагогикалык шарттары” (3-5 жаштын мисалында) аттуу темадагы 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы, адистигибоюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы боюнча эксперттик комиссия (эксперттер: п.и.д., проф. Дюшеева Н.К., п.и.к., проф. Джанузаков К.Ч., п.и.к., доц. Сейдекулова Г.) тарабынан берилген сын-пикирлердин үстүнөн иштөөнү сунуштоо жөнүндөгүмаалыматы.

Диссертациялык кеңеш эксперттердин бүтүмүн угуп, талкуулагандан кийин төмөнкүдөй токтом кабыл алды:

  • эксперттик комиссия тарабынан берилген сын-пикирлерди четтетүү үчүн иштөө сунушталат.

 

2.2. Прием документов, представленных на соискание ученой степени в диссертационный совет:

             1)Слушали:информацию ученого секретаря А.Т. Калдыбаевой по диссертации Ерменовой Батили Оралбаевны на тему: “Казахские игры как средство повышения двигательной активности учащихся 5-6-классов” (на примере уроков физического воспитания) представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и образования (Научный руководитель: д.п.н., проф. Анаркулов Х.Ф.).

С учетом обсуждений диссертационный совет постановляет:

‒  утвердить экспертную комиссию (эксперты: д.п.н., проф. Андрущишин И.Ф., к.п.н., проф. Джанузаков К.Ч., к.п.н., доц. Иманалиев Т.Т.).

 

 

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Мамытов А.М.

 

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.