И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун №16 токтом Главная

2019-02-07

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясынын алдындагы педагогика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган Д 13.18.573 диссертациялык кеңештин отурумунун

№16 токтому

07.02.2019-ж.

Катышкандар: 10 диссертациялык кеңештин мүчөлөрү (келүү барагы тиркелет).

Күн тартиби:

 1. Рыспаева Чолпон Курманбековнанын “Башталгыч класстардын окуучуларынын окуу мотивациясынын калыптанышынын педагогикалык шарттары”аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Байсалов Дж.У.).

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

 1. Педагогика илимдери боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясыныналдындагыдокторлук (кандидиттык) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин Рыспаева Чолпон Курманбековнанынкандидаттык диссертациясы боюнча бүтүмү бекитилсин.
 2. Рыспаева Чолпон Курманбековнага13.00.01 –жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн коргоого кабыл алынсын.
 3. Расмий оппоненттер катары п.и.д., профессор Дюшеева Н.К., п.и.к., доцент Адылбек к.Г. дайындалсын;
 4. Жетектөөчү мекеме катары К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин педагогика жана психология кафедрасы бекитилсин.
 5. Рыспаева Чолпон Курманбековнанын диссертациясынын авторефератын чыгарууга уруксат берилсин.

2. Джакыпов Кубатбек Куланчиевичтин “Болочок музыка мугалимдерине комуз күүлөрү аркылуу эстетикалык тарбия берүүнүн педагогикалык шарттары”аттуутемадагы кандидаттык диссертациясын 13.00.01 – жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча алдын-ала коргоо(Илимий жетекчи: п.и.д., профессор Калдыбаева А.Т.).

Каралган маселе боюнча диссертациялык кеңештин отуруму токтом кылат:

 1. Педагогика илимдери боюнча И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Кыргыз билим берүү академиясыныналдындагыдокторлук (кандидиттык) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн уюштурулган Д 13.15.522 диссертациялык кеңешинин Джакыпов Кубатбек Куланчиевичтин кандидаттык диссертациясы боюнча бүтүмү бекитилсин.
 2. Джакыпов Кубатбек Куланчиевичке 13.00.01 –жалпы педагогика, педагогиканын жана билим берүүнүн тарыхы адистиги боюнча педагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алуу үчүн коргоого кабыл алынсын.
 3. Расмий оппоненттер катары п.и.д., профессор Каниметов ЖК., п.и.к., доцент Джолдошбекова С.А. дайындалсын;
 4. Жетектөөчү мекеме катары Ош мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасы бекитилсин.
 5. Джакыпов Кубатбек Куланчиевичтин диссертациясынын авторефератын чыгарууга уруксат берилсин.

 

Диссертациялык кеңештин төрагасы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Мамытов А.М.

Диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы,

педагогика илимеринин доктору, профессор                      Калдыбаева А.Т.